Return to search

Hon, han och hen: Hur genusföreställningar påverkar bedömningar av normbrytare

Normer fyller en viktig funktion för sociala interaktioner och vilka konsekvenser normbrott får beror på vilka normer som bryts och vem som bryter dem. Syftet med studien var att undersöka hur brott mot sociala normer och könsnormer bedöms beroende på vilken könsidentitet normbrytaren har. Totalt deltog 117 personer (51.7 % kvinnor) mellan 18-73 år (M = 37.24, s = 13.27). Deltagarna randomiserades till en av tre versioner av en enkät där de fick bedöma olika normbrott. Versionerna var identiska med undantag för förnamnet på personerna som utförde normbrotten och efterföljande pronomen (hon, han eller hen). Utfallsmåtten var moralisk acceptans, olämplighet och sannolikhet. Resultaten visade att: (1) sociala normbrott bedömdes mer negativt för hon, (2) könsnormbrott bedömdes mer negativt för han, (3) ju starkare könsidentitet bedömaren rapporterade desto mer olämpliga bedömdes könsnormbrotten för hen och han, och (4) bedömarens kön påverkade hur normbrotten bedömdes. Implikationer av resultaten diskuteras.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:su-182735
Date January 2020
CreatorsMarkoff, Rosalinda
PublisherStockholms universitet, Psykologiska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0017 seconds