Return to search

Faster Dark Matter Calculations Using the GPU

We have investigated the use of the graphical processing unit to accelerate the software package DarkSUSY. DarkSUSY is, among other things, used for calculating the dark matter relic density -- an measurable quantity -- given the supersymmetric neutralino, χ, as a dark matter candidate. Supersymmetric theories have many free parameters and we want to calculate the relic density for large areas of the parameter space. The results can then be compared with observations and to constrain the parameters. A faster DarkSUSY would allow for larger searches in the parameter space. We modified DarkSUSY using Nvidia's CUDA platform and wrote a program that, by using the GPU, calculates the χ + χ <-> W+ + W- contribution to the annihilation cross-section. Our initial try was only negligible faster than our non-CUDA program due to under-utilization of the GPU, but solving that the program was 47 times faster than the reference program. We also report on difficulties we faced, both solved and unsolved so the reader can make an informed decision on the worth of rewriting so that the heavy calculations in DarkSUSY use the GPU. / Vi har undersökt om man kan använda grafikkortet för att få mjukvarupaketet DarkSUSY snabbare. DarkSUSY används, bland annat, för att beräkna relikdensiteten av mörk materia -- en mätbar kvantitet -- användandes den supersymmetriska neutralinon, χ, som mörk materia-kandidat. Supersymmetriska teorier har många fria parametrar och vi vill beräkna relikdensiteten för stora områden av parameterrummet. Resultaten kan sedan jämföras med observationer för att begränsa parametrarna. Ett snabbare DarkSUSY skulle tillåta större sökningar i parameterrummet. Vi modifierade DarkSUSY med hjälp av Nvidias CUDA-platform och skrev ett program som, genom att använda grafikkortet, beräknar χ + χ <-> W+ + W- kanalens bidrag till annihilationstvärsnittet. Vårt första försök var bara försumbart snabbare än vårt icke-CUDA program på grund av underanvändning av grafikkortet. Men med det åtgärdat så var programmet 47 gånger snabbare än referensprogrammet. Vi rapporterar också de problem vi stött på, både de vi löste och de vi inte löste. Detta så att läsaren kan avgöra värdet av att omarbeta så att alla de beräkningsintensiva delarna av DarkSUSY använder grafikkortet.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:su-62474
Date January 2011
CreatorsLiem, Sebastian
PublisherStockholms universitet, Fysikum
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0015 seconds