Return to search

Vad motiverar en grundskollärare - lust eller lön?

Motivationen hos grundskollärare att undervisa och hantera arbetslivets förändringar beror på många olika motivationsfaktorer. Tidigare forskning har visat att det framförallt är den inre tillfredsställelsen som är viktigast för grundskollärarna. Syftet med den här studien är att undersöka vilka arbetsattityder som har betydelse för grundskollärarnas arbetsmotivation samt vilka faktorer som är mest viktiga. En enkät skickades ut till medlemmar i Lärarförbundet i två kommuner. Den innehöll påståenden gällande grundskollärares interna och externa arbetsattityder. En faktoranalys av de interna arbetsattitydpåståendena kom fram till tre övergripande komponenter: Kompetens, Samhörighet och Autonomi. Korrelationsresultatet visade att grundskollärare motiveras något mer av interna arbetsattityder såsom meningsfullheten i arbetet än externa. En multipel linjär regressionsanalys visade även att komponenten Kompetens var den viktigaste prediktorn för arbetsmotivation. För att få ett bättre och tydligare grepp om grundskollärares motivation bör framtida forskning fokusera på att genomföra longitudinella studier inom området med ett stort antal deltagare.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:su-73903
Date January 2011
CreatorsMjöberg, Madeleine, Friberg, Jennie
PublisherStockholms universitet, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0025 seconds