Return to search

Det komplexa krysset : En studie om hur unga vuxna förhåller sig till sin ADHD-diagnos, med fokus på upplevelser, bemötande och förväntningar

ADHD är en vanligt förekommande medicinsk diagnos som klassas som ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Symptomen problematiseras vanligen under skolåren när en individs koncentrationssvårigheter leder till skolproblem. Detta får vidare konsekvenser i vuxenlivet. Syftet med studien var dels att undersöka, tolka och försöka förstå hur sysslolösa unga vuxna diagnostiserade med ADHD upplever och förhåller sig till sin diagnos. Syftet var också att utröna hur bemötandet och stödet från professionella sett ut samt vilka förväntningar individerna hade på att leva ett självförsörjande liv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra individer diagnostiserade med ADHD/ADD. Intervjumaterialet bearbetades och analyserades genom kvalitativ konventionell innehållsanalys. Resultatet visade att individerna såg ADHD som en del av sin personlighet. De uttryckte både för- och nackdelar med diagnosen och att det var situationsbundet. Samtliga individer hade erhållit särskilt stöd i skolan men hoppat av när det inte fungerat. Uppsatsens viktigaste slutsatser är att skolans bemötande och insatser varit centrala för individernas ADHD-diagnostisering och för deras framtidsmöjligheter. En balansakt mellan normalitet och avvikelse gör sig giltig och det är tydligt att ADHD blir ett problem först när samhället definierar det som ett.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-113893
Date January 2015
CreatorsForsberg, Elin
PublisherUmeå universitet, Institutionen för socialt arbete
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0027 seconds