Return to search

Planering av material, upplag & flöden / Planning of material, storage and flows

Byggindustrin står för en betydande del av Sveriges ekonomi, samtidigt blir det allt dyrare att bygga i landet vilket slår tillbaka på företagen inom branschen. Materialhanteringen under ett byggprojekt tar mycket tid och pengar i anspråk, och är ett av de områden som från många håll anses kunna effektiviseras. Detta arbetes ansats grundar sig i utvärderande forskning gjord av andra och har ett primärt förändringsinriktat fokus. Syftet med arbetet var att effektivisera produktionen på byggarbetsplatser genom en utökad planering av arbetsplatslogistik. Målet var att hitta en princip för hur detta skulle gå till. Under arbetet utformades en planeringsmall för att kunna systematisera materialet vid planeringen. Nyttan med mallen blev dels att synliggöra möjligheter och begränsningar vid stora inköp av material men framför allt underlätta skapandet av en funktionell och visuell materialupplagsplan. Denna materialupplagsplan redovisas som lägesindelningar på situationsplanen och är till för att använda vid leveranser av material. Arbetets resultat redovisas som en materialplanering av en reell byggarbetsplats. Slutsatsen från arbetet är att planering av materialupplag och materialhantering är viktigt för att materialflödet ska flyta på optimalt och därmed att slippa dubbelarbete och omstruktureringar. Det är viktigt att det finns bra verktyg för att utföra planeringen och den bör utföras innan byggskedet startar. Bland annat planeringsmallen som tagits fram i detta arbete kan vara ett sådant verktyg, men än mer principen bakom. En bra materialplanering effektiviserar byggprocessen och kan således vara resultatpåverkande. / The construction industry accounts for a significant part of the Swedish economy, while it is becoming more expensive to build in the country which rebounds on companies in the industry. Material handling during a construction project takes a lot of time and money in claim, and is one of the areas many areas considered to be more efficient. This labor approach is based on evaluative research done by others, and has a primary change-oriented focus. The aim of this work was to improve production efficiency at construction sites through an expanded planning of logistics work. The goal was to find a principle for how this should be done. During the work designed a planning template to systematize the material at the planning. The usefulness of the model was partly to identify possibilities and limitations for large purchases of materials but above all facilitate the creation of a functional and visual materials storage plan. This material plans are situated divisions on the situation of the plan and is for use in the delivery of materials. Work results are reported as a material planning of a real construction site. The conclusion is that the planning of material storage and material handling are important to the material flow should flow optimally and to avoid duplication of work and restructuring. It is important that there are good tools to perform planning and should be carried out before the construction phase starts. Including planning model developed in this work can be such a tool, but more the principle behind it. A good material planning more efficient construction process and thus may be affecting earnings.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-123295
Date January 2016
CreatorsOskar, Vikström
PublisherUmeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0044 seconds