Return to search

Energieffektivisering av fjärrvärme- och fjärrkylanätet på campus i Umeå : Energy efficiency of the district heating and cooling systems on campus in Umeå

Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Akademiska Hus som äger och förvaltar fastigheterna på campus i Umeå. Projektet bestod av att utifrån en övergripande bild på det interna fjärrvärme- och fjärrkylanätet på campus, ta fram alternativa utformningar på systemet i syfte om att göra det mer energieffektivt. Systemets interna fjärrvärme- och fjärrkylanät VP100 och KB100 växlar över värme och kyla från Umeå Energi som sedan distribueras vidare till fjärrvärme- och fjärrkylacentraler på campus. Några av centralerna har egenproduktion där returledningen från KB100 går till en värmepump som producerar både värme och kyla. Producerad värme används till att förvärma returledningen från uppvärmningssystemen från de byggnader som hör till respektive central. När behovet av värme är tillräckligt stort är systemet, tack vare värmepumparna, självförsörjande gällande kyla. Produktion sker alltså endast under de perioder då det finns behov i uppvärmningssystemen. Det leder till att systemet tvingas köpa både värme och kyla samtidigt under sommaren då behovet av kyla i stort sett är konstant under året. Två alternativa utformningar till det befintliga systemet har undersökts. Det första fallet har som syfte att reducera värmeförlusterna i VP100. Det andra fallet byggdes vidare på det första fallet med syftet att utvidga arbetsområdet för värme- och kylproduktionen i värmepumparna. Resultatet visar att det finns potential att mer än halvera värmeförlusterna i det befintliga VP100 och att produktionen av värme och kyla skulle kunna öka med 10 % respektive 6 %. Totalt skulle systemet kunna spara drygt 1,3 miljoner kWh per år genom en kombination av de två alternativa utformningarna. För att däremot få energibalans i systemet där det aldrig behöver köpas både värme och kyla samtidigt bör andra effektiviseringsåtgärder övervägas.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-148393
Date January 2018
CreatorsBäcklund, Johannes
PublisherUmeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0017 seconds