Return to search

Energikartläggning av industriella tork - och härdugnar / Energy audit of industrial drying and curing ovens

Industriella ugnar har en signifikant påverkan på produktkvalitén och kräver stora mängder energi. I denna rapport har identifiering och kartläggning av energikrävande processer och källor för Ålö AB’s tork - och härdugnar utförts med betoning på aktuella värmeförluster, förbättring av teknologins prestanda samt återvinningspotential. Industriella processer bidrar till stora mängder energianvändning, 38 % av Sveriges totala energianvändning, vilket i vissa fall resulterar i stora mängder överskottsvärme. Förbättring och effektivisering av industriella processer bör ligga i tillverkarens intresse för en mer hållbar och effektiv produktion, ur kvalité -, ekonomi - och miljösynpunkt. Processerna torkning och härdning är två viktiga steg inom verkstadsindustrin där torkugnen hettar upp komponenter för avlägsning av fukt och härdugnen hettar upp komponenter för härdning av ytornas färg. Vardera ugn är konstruerad med en separat kylzon där överskottsvärme efter upphettning avlägsnas och släpps ut i form av spillvärme till atmosfären. Tillvägagångssättet för identifiering av värmeflödets storlek utfördes med ett programmerbart styrsystem (PLC-system) för loggning av temperaturoch hastighet. Transmissionsförluster genom ugnarnas klimatskal och el-användning för ugnarna i drift togs fram med hjälp av en IR-termometer och loggning av effekt. Spillvärmen för tork - respektive härdugnens kylzon beräknades till 532 000 kWh/år och 699 000 kWh/år och transmissionsförlusterna resulterade i 13 000 kWh/år och 60 000 kWh/år beräknat på 53 % och 78 % av arean på ugnstaken. Ett förslag om tilläggsisolering av 20 cm glasull skulle ge en besparing av transmissionsförlusterna på 48.5 % och 50.7 % per år för tork - respektive härdugnen. Installation av ytterligare fläktar i ugnarnas kylzoner samt ett ökat luftflöde på fläktarna skulle resultera i en snabbare ned-kylningsprocess på grund av ett större och kraftigare luftflöde. Schemaläggning av produktflödet skulle resultera i energibesparingar vid möjlighet för tidigare avstängning av ugnarna.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-150682
Date January 2018
CreatorsStoehr, Angelica
PublisherUmeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0131 seconds