Return to search

Jämförelse av uppvärmningssystem för samfällighetsförening : En ekonomisk och miljömässig analys / Comparison off heating systems for a community association : An economic and environmental analysis

I detta arbete har olika uppvärmningssystem för en samfällighetsförening jämförts ekonomiskt och miljömässigt. Den ekonomiska jämförelsen har gjorts ur ett livscykelkostnadsperspektiv mellan fjärrvärme och olika lösningar med värmepumpar. De miljömässiga aspekterna jämfördes genom att undersöka utsläppen under drift utifrån synsätten ursprungsmärkt el och medelel samt genom primärenergianvändningen.  Arbetet är utfört på uppdrag av Vargskinnets samfällighetsförening i Mariedal, Umeå. Samfällighetsföreningen består av 128 st kedjehus som idag får sin uppvärmning från fjärrvärme. För arbetet har två stycken alternativ med värmepumpar jämförts med uppvärmning av enbart fjärrvärme. Ena alternativet bestod av fem bergvärmepumpar på totalt 400 kW som stod för baslasten av uppvärmingen och fjärrvärme användes som spetslast samt för att värma varmvatten. Det andra alternativet bestod av tio bergvärmepumpar och en total effekt på 800 kW där pumparna användes som baslast för uppvärming samt varmvattenberedning och el användes som spetslast när värmepumparna inte räckte till. Alternativen jämfördes ekonomiskt genom beräkna LCC (Life Cycle Cost) för alla alternativ. Resultaten visade att alternativet med tio värmepumpar var det mest lönsamma alternativet som gav en besparing på ca. 7,3 milj kr. Även miljömässigt visade sig lösningarna med bergvärmepumpar vara bra då de gav reducerade utsläpp jämfört med enbart fjärrvärme. Jämförelse av primärenergianvändningen gav inga konkreta resultat vad som var bäst. Det beror på hur primärenergi för vissa bränsle som t.ex. avfall och restprodukter tas i beaktning för vilket alternativ som är bäst.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-159913
Date January 2019
CreatorsSelling, Oscar
PublisherUmeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0021 seconds