Return to search

Tekno-ekonomisk studie över möjligheterna med ökad torrhalt på internproducerat bränsle. / Techno-economic study on the possibilities of increased dry content on internally produced fuel.

Syftet med arbetet var att undersöka möjligheterna med ökad torrhalt på internproducerat bränsle och dess konsekvenser. Rapporten tar upp en upprättad mass- och energibalans där man kan utläsa hur det har sett ut under referensåret 2020 jämfört mot olika scenarion med ökade torrhalter. Projektet började med en introduktion kring anläggningen och interna kontakter, därefter inläsning på området samt kontakt av leverantörer. Sedan var det dags för insamling av data, skapandet av energibalans samt konsekvensanalys. Ur mass- och energibalansen visas möjligheterna med ett bränsle från 50% till 80% torrhalt där det skulle kunna leda till ett överskott om cirka 20 000 till 50 000 MWh vid försäljning av hela överskottet. Beräknade värmevärden för olika torrhalter visas. Ångbehovet under året svänger även kraftigt. Tre leverantörers torkanläggningar är kartlagda, dessa tre är Sandtec Design, Valmet och Andritz. Den genomgående tekniken är bandtork, där de drivs med sekundärvärme i form av hetvatten eller lågtrycksånga. Förslaget på uppställning är att behålla nuvarande press som möjliggör en torrhalt till 40%, installerar någon av bandtorkarna vid mellanlagringen för att sedan förbränna i BFB-pannan. En risk och konsekvensanalys är utförd där det undersökts förväntade konsekvenser av gaser vid torkning och förbränning. VOC är inte något hinder idag men kan bli i framtiden, CO och NOx är inte något problem vid torkning eller förbränning. En torrhalt på eventuellt 60%+ hade varit rimligt om man gjorde en ombyggnation av pannan. Pannorna är byggda för att elda ett fuktigt bränsle, nuvarande konstruktion klarar förväntat upp till 65% torrhalt. En djupgående studie av pannan måste utföras för att svara vad konsekvenserna av ett torrare bränsle blir. Generella konsekvenser tas upp.  Riskerna för självantändning i lagring tas upp där rekommendationer är avlånga stackar, maximal bredd om 2 gånger höjden med avstånd om minst 15 meter, samt lösningar på problemet. Energitekniska beräkningar, gjorda antaganden och tillvägagångssätt för att möjliggöra resultatet är presenterat. / The purpose of the work was to investigate the possibilities of increased dry content on internally produced fuel. The report addresses an established mass and energy balance where you can read what it has looked like during the reference year 2020 compared to the possibilities with increased dry content. The project began with an introduction to the facility and internal contacts, after that reading in the field and contact of suppliers. Then it was time for data collection, creation of energy balance and impact assessment. From the mass and energy balance, the possibilities with a fuel from 50% to 80% dry content could lead to a surplus of about 20,000 to 50,000 MWh on sale of the entire surplus. Estimated calorific values for different dry contents are shown. The need for steam during the year also fluctuates sharply. Three suppliers' drying plants have been mapped, these three are Sandtec Design, Valmet and Andritz. The technology they all use is belt dryer. Where they are operated with secondary heat in the form of hot water or low-pressure steam. The proposed set-up is to keep the current press, which enables a dry content of 40%, install one of the belt dryers at the intermediate storage and then burn in the BFB boiler. A risk and impact analysis have been performed where the expected consequences of gases during drying and combustion have been investigated. VOC is not an obstacle today but may be in the future, CO and NOx are not a problem during drying or combustion. A dry content of possibly 60% + would have been reasonable if the boiler had been rebuilt. The boilers are built to burn a moist fuel, the current construction is expected to withstand up to 65% dry content. An in-depth study of the boiler must be performed to answer what the consequences of a drier fuel will be. General consequences are addressed. The risks of self-ignition in storage are addressed where recommendations are oblong stacks, maximum width of 2 times the height with a distance of at least 15 meters, and solutions to the problem. Energy engineering calculations, assumptions made and approaches to enable the result are presented. / <p>Termin: ht-2021</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-190881
Date January 2021
CreatorsBäckström, William
PublisherUmeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds