Return to search

Effekter av administrativ outsourcing

<p>I undersökningen, som baserats på 400 intervjuer med småföretagare visas att de flesta svenska småföretagare sköter administrationen själva. I genomsnitt upptar sådana sysslor hela 42 procent av arbetstiden. För dem som outsourcat administrationen blir siffran 32 procent.Företagarna rankar tidsbrist som det största hindret för tillväxt. Vidare uppger 48 procent att brist på egen tid hindrar företagets utveckling och 29 procent anser att de skulle kunna expandera företaget om de hade mer tid. Samtidigt uppger så många som två tredjedelar att de regelbundet arbetar övertid.Företagarna i undersökning arbetade i genomsnitt mer än 49 timmar per vecka, varav över 17 timmar ägnades åt administration.Vidare visar studien att 38 procent av företagarna upplever stress eller mycket stor stress. Det finns även ett samband mellan stress och att spendera en stor del av sin arbetstid på administration. Ju mer tid som ägnas åt administrativa sysslor, desto mer stressad uppger man sig vara. Detta samband är speciellt starkt för gruppen småföretag. Det finns även ett tydligt direkt negativt samband mellan stress och arbetsglädje; högre stress resulterar i minskad arbetsglädje.Undersökningen uppmäter även ett samband mellan outsourcing av administration och faktureringstid. Företagen som outsourcar upplever i genomsnitt drygt två dagar kortare faktureringstid, vilket för företagarna i undersökningen innebar en betydligt lägre kapitalbindning. De företag som valt att ta hjälp med faktureringen band i genomsnitt 38 procent mindre kapital i sina kundfordringar.I studien undersöks även sambandet mellan outsourcing av administration och företagens lönsamhet. Där framkommer att företag som outsourcar administrationen generellt sett är mindre lönsmamma än företag som inte outsourcar. Detta kan dock inte tolkas som att outsourcing påverkar lönsamheten negativ. Snarare kan förklaring vara att företag med dålig lönsamhet väljer att fokusera mer på sin kärnverksamhet och därför ser outsourcing som ett sätt att hantera lönsamhetsproblemen. Detta är dock något som kan testas först i uppföljningsstudier som mäter framtida lönsamhet.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-71130
CreatorsIsaksson, Anders
PublisherUmeå universitet, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeManuscript (preprint), info:eu-repo/semantics/preprint, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0028 seconds