Return to search

Mot en hållbar e-livsmedelshandel : En kvalitativ studie av svenska e-livsmedelsaktörers initiativ för Sustainable Supply Chain Management

Den växande e-livsmedelshandelns Supply Chains har studerats genom hållbarhetsglasögon där syftet var att ”[…] ge en fördjupad förståelse över hur svenska elivsmedelsaktörerarbetar med frågor rörande Sustainable Supply Chain Management”. Syftet fullgjordes genom en kvalitativ studie av tre organisationer, i vilka totalt 9 beslutsfattare intervjuades enligt ett semi-strukturerat intervjuförfarande. De data som samlades rörande e-livsmedelsaktörernas arbete med SSCM har i sin tur analyserats med hänvisning till en i förväg fastställd teoretisk referensram. Vår studie avslöjar att två av de svenska e-livsmedelsaktörerna är exemplariska och framstående med att införliva hållbarhet i sin Supply Chain. De engagerar sig aktivt i de initiativ för Sustainable Supply Chain Management som i litteraturen identifierades som nödvändiga för en verkligt hållbar Supply Chain. De har en allomfattande och övergripande strategi för att minimera den sociala risken, reducera resursutnyttjande och förorenande biprodukter i hela Supply Chain samt för att förbättra organisatoriskt inbäddade ohållbara vanor. Det tredje företaget saknar emellertid kapacitet och marknadsinflytande att engagera sig i SSCM. Studien åskådliggör även att en klimatneutral e-livsmedelsdistribution osannolikt förverkligas inom en snar framtid, såvida inte marknaden interveneras och företagen tvingas internalisera kostnaderna för utsläpp.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-91042
Date January 2014
CreatorsBerg, Sebastian, Mellgren, Patrik
PublisherUmeå universitet, Företagsekonomi, Umeå universitet, Företagsekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0028 seconds