Return to search

Gamification : Hur påverkar gamification användarupplevelse?

Målet med denna uppsats har varit att undersöka för- och nackdelar med gamification (sv. spelifiering). Begreppet innebär att man använder spelelement i icke-spelsammanhang, oftast med avsikt att höja motivation och engagemang. En undersökning som bestod av att låta två skilda grupper med försökspersoner testa en spelifierad och en ickespelifierad version av en applikation utfördes. Information samlades in genom att analysera databasen samt genom att låta testpersonerna svara på en enkät. Undersökningen visade att testgruppen med den spelifierade versionen var mer positivt inställd till applikationen och mer aktiv under försöksperioden.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-275460
Date January 2016
CreatorsHermansson, Love, Laxvik, Felix
PublisherUppsala universitet, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0128 seconds