Return to search

Eco-Gamification of the Swedish Recycling System : The Pantarevir Game

This is a report which details an independent project for the Computer and Information Engineering Programme held at Uppsala University involving the design and development of a mobile application to promote recycling habits. The application is called Pantarevir and its purpose is to act as a competitive game in which users conquer territories within a city by recycling more than other users within the same area. The project explores the concept of gamification in which themes and concepts normally found in games are in-cooperated in a non-game context. The non-game context for this project is the act of recycling. The Pantarevir game transforms recycling into a competitive game, designed to form an environmental awareness and mindset in its players as well as being fun to play. / Denna rapport beskriver ett oberoende projekt för Civilingenjörsprogrammet inom Informationsteknologi på Uppsala Universitet. Rapporten handlar om designen och utvecklingen av en mobilapplikation för att uppmärksamma människors återvinningsvanor. Applikationen heter Pantarevir och dess syfte är att fungera som ett tävlingsinriktat spel där användare tävlar om att ta över områden inom sin stad. Detta sker genom att tävla om vem som pantar mest inom ett område. Projektet utforskar konceptet spelifiering där teman och koncept som normalt sett finnes i spel samverkar inom något som normalt sett inte förknippas med spel. I detta fall handlar det om att spelifiera återvinning. Spelet Pantarevir förvandlar återvinning till ett tävlingsinriktat spel, framtaget för att uppmärksamma påföljden av återvinning samt ha en positiv inverkan på spelarna. Detta tillsammans med att vara ett spel vilket spelare även finner underhållande.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-296956
Date January 2016
CreatorsHamberg, Lukas, Hilding, Pontus, Källbom, Anton
PublisherUppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationSjälvständigt arbete i informationsteknologi ; 2016-001

Page generated in 0.0068 seconds