Return to search

Utvärdering av agila systemutvecklingsmetoder : Småskalig agil systemutveckling

Inom systemutveckling är det viktigt att man använder den eller de metoder som lämpar sig bäst till projektet. De mest populära systemutvecklingsmetoderna är de agila metoderna. Att utveckla agilt innebär att man jobbar iterativt och inkrementellt och följer tolv grundprinciper för att skapa värde till kunden. Författarna till denna uppsats har utvecklat ett informationssystem under en månad där de tillämpat agila principer samt metodelement från SCRUM och Extreme Programming, och dokumenterat processen för att undersöka för- och nackdelarna med detta inom ett mikroprojekt.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-297423
Date January 2016
CreatorsSundberg, André, Torkkeli, Ted
PublisherUppsala universitet, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0024 seconds