Return to search

Is leadership something you do or something you are? : En undersökning i samarbete med Volvo Cars kring hur ledarskapet i Volvo Personal Serviceverkstäder kan utvecklas i linje med Lean Leadership för att öka möjligheterna till lyckade implementeringar och fortsatt utveckling av Volvo Personal Service. / Is leadership something you do or something you are?

The study was conducted in collaboration with Volvo Cars in the spring of 2019. The study examined the leadership of workshop managers in Sweden, Spain, Italy, Brazil, Chile, Mexico, Belgium and Poland. The purpose of the study was to investigate how leadership can be developed to increase the possibilities for successful implementations of Volvo Personal Service and to investigate which parts of Lean Leadership are required for Volvo Cars to be able to run and develop the leadership of VPS workshops successfully. Selected questions for the study would generate which pitfalls could be identified in the workshop managers' leadership based on research and how Volvo Cars would develop the leadership of these workshops in order for them to be more in line with Lean Leadership. The aim of the study has been to generate a written document for Volvo Cars regarding how the company should guide or develop the existing leadership to lay the foundation for successful implementations and continued development of VPS. The thesis is based on a pilot study in which five areas of improvement were mapped to finally decide that the leadership of the workshop managers was the area of improvement that should be investigated deeper. Volvo Cars has noted that the implementation of VPS not always is successful in all workshops and wanted to investigate whether the problem could lie with the workshop managers in Volvo workshops. Case study was chosen as a research strategy for the study, since only one research unit would be investigated, that is, connect Volvo workshops and their workshop managers. The survey was conducted with a qualitative design because the research questions and chosen research strategy were supplemented with a mixed form of data collection to deliver the best possible results for the study. Personal interviews and web surveys were chosen as methods for the data collection. During the pilot study, it emerged that there was suspicion that the leadership conducted by the workshop managers is a form of command and control. The workshop managers also experienced difficulties in changing their leadership and focusing on supporting and developing leadership instead of controlling leadership. The result of the survey shows the total opposite, the workshop managers conduct a coaching leadership with a great focus on the employees' development, their own development and continuous improvements, which also are important elements of Lean Leadership. The conclusions that the study has laid the foundation for are that the workshop managers conduct a leadership that is not at all in line with what Volvo Cars predicted. The workshop managers have shown clearly that they possess characteristics that support Lean Leadership, but they have also proven that in many situations they conduct Lean Leadership and that they are fully capable of changing their own leadership. The result will mainly benefit Volvo Cars and their continued work with VPS, but other organizations in the industry can also use the study's results regarding the new leadership. / Undersökningen har genomförts i samarbete med Volvo Cars under våren år 2019. Vid undersökningen har ledarskapet hos verkstadschefer i Sverige och på marknaderna Spanien, Italien, Brasilien, Chile, Mexiko, Belgien och Polen undersökts. Undersökningens syfte var att undersöka hur ledarskapet kan utvecklas för att öka möjligheterna till lyckade implementeringar av Volvo Personal Servicesamt undersöka vilka delar av Lean Leadership som krävs för att Volvo Cars ska kunna driva och utveckla ledarskapet i VPS-verkstäder på ett framgångsrikt sätt. Valda frågeställningarför undersökningen skulle genera vilka fallgropar som gick att identifiera i verkstadschefernas ledarskap utifrån forskning samt hur Volvo Cars skulle utveckla ledarskapet hos dessa verkstäder för att de ska ligga mer i linje med Lean Leadership. Måletmed undersökningen har varit att undersökningen skulle generera i ett underlag till Volvo Cars gällande hur det ska vägleda eller utveckla det befintliga ledarskapet för att lägga grund för lyckade implementeringar och fortsatt utveckling av VPS. Examensarbetet grundar sig i en förstudie där fem förbättringsområden kartlades för att slutligen besluta om att verkstadschefernas ledarskap var det förbättringsområde som skulle undersökas djupare. VolvoCars har uppmärksammat att implementeringen av VPS inte blir lyckad i alla verkstäder och ville undersöka om problemet kunde ligga hos verkstadscheferna i anslutna Volvo-verkstäder. Fallstudie valdes som forskningsstrategi för undersökningen eftersom enbart en undersökningsenhet skulle undersökas, det vill säga ansluta Volvo-verkstäder och deras verkstadschefer. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ design av anledningen att forskningsfrågorna och vald forskningsstrategi skulle kompletterats med en mixad form av datainsamling för att leverera bästa möjliga resultat för undersökningen. Personliga intervjuer och webbenkäter valdes som metoder för datainsamlingen. Vid förstudien framkom det att det rådde misstankar om att det ledarskap som bedrivs av verkstadscheferna är en form av kommando och kontroll. Verkstadscheferna upplevdes även ha svårigheter med att förändra sitt ledarskap och fokusera på ett supporterande och utvecklande ledarskap istället för ett kontrollerande ledarskap. Resultatetav undersökningen visar motsatsen, det vill säga att verkstadscheferna bedriver ett coachande ledarskap med stort fokus på medarbetarnas utveckling, sin egen utveckling och ständiga förbättringar vilket även visar på viktiga grunddelar i Lean Leadership. De slutsatser som studien legat till för är att verkstadscheferna bedriver ett ledarskap som inte alls ligger i linje med vad Volvo Cars förutspått. Verkstadscheferna har visat tydligt att de besitter egenskaper som stödjer Lean Leadership men de har även bevisat att de i många situationer bedriver Lean Leadership och att de är fullt kapabla till att förändra sitt egetledarskap. Resultatet kommer främst gagna Volvo Cars och deras fortsatta arbete med VPS men även andra organisationer inom verkstadsbranschen kan nyttja studiens resultat gällande det nya ledarskapet.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-386187
Date January 2019
CreatorsGemoll, Matilda, Isgren, Cassandra
PublisherUppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationTVE-LKF ; 19 037

Page generated in 0.007 seconds