Return to search

Massmedias påverkan på aktiers kursutveckling : en studie av medias kommentarer av företags kvartalsrapporteringar

Sammandrag Vi har studerat massmedias roll på värdepappersmarknaden och syftet med vår studie har varit att utreda om massmedias bevakning av företags kvartalsrapportering påverkar aktiers kursutveckling på kort sikt. Utifrån rådande teoribildning har vi kunnat anta att det bör finnas en massmedial påverkan. Detta har studerats genom analys av massmedias kommentarer på företags kvartalsrapporter. Vi har sedan ställt detta i jämförelse med kursutvecklingen för de enskilda aktierna under publiceringsdagen av kvartalsrapporten för att se om ett samband förekommer. Våra statistiska resultat indikerar att en massmedial påverkan på aktiekurserna kan uteslutas på kort sikt, men att mer djupgående studier inom området är nödvändiga för att kunna fastställa huruvida detta stämmer. Nyckelord: kvartalsrapporter, massmedia, investerare, aktiekursutveckling

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-8519
Date January 2007
CreatorsEk, Andreas, Hell, Johan
PublisherUppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala : Företagsekonomiska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds