Return to search

Undersökning av metoder för att analysera och modellera efter stora datamaterial, hantering av programmet SPSS samt en studie i Kronoberg läns gymnasieelevers psykiska ohälsa

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:vxu-2597
Date January 2008
CreatorsLövdahl, Susanna, Alfelt, Gustav
PublisherVäxjö universitet, Matematiska och systemtekniska institutionen, Växjö universitet, Matematiska och systemtekniska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0021 seconds