Return to search

Thermo-economic analysis of a french fries processing plant at Lambert's Bay

Thesis (MScIng)--University of Stellenbosch, 2004. / ENGLISH ABSTRACT: In the literature study energy efficiency is discussed in general, as well as certain critical areas
of importance to this study. In addition, measuring and monitoring equipment, and energy
inefficiencies in steam and refrigeration systems are reviewed briefly.
In the energy analysis, an energy audit strategy is discussed in general. A walkthrough audit
of the plant was conducted with specific focus on visible losses in the steam, refrigeration and
production line systems. An energy analysis, as discussed in Chapter 3, indicates the main
energy consumers, with steam being the biggest consumer of energy.
The main consumers of refrigeration energy are the cold stores, flow freezer and blast freezer.
Energy consumption in the cold stores can be minimised mechanically, while refrigeration
energy of the flow freezer and blast freezer can be minimised through the modification of
production activity.
The main consumers of steam at the processing plant are the dryers, oil fryer, blanchers and
steam peeler. Improved energy savings at the dryers can be obtained through optimisation of
moisture and heat transfer mechanisms, while the energy of the blanchers and steam peeler
can be combined by means of heat exchangers. The transfer of waste energy by means of a
finned-tube heat exchanger from the steam peeler to the blanchers was investigated.
The newly installed coal boiler shows capacity for improving the quality of steam, as well as
efficiency, by incorporating an economiser and separator for improving steam quality,
automatic TDS control and blow-down heat recovery.
The product life cycle is discussed considering future automation that could lead to energy
and labour savings.
Lastly the utilisation of product waste as a future research subject is discussed.
A confidentiality agreement was entered into with Oceana. / AFRIKAANSE OPSOMMING: In die literatuurstudie word energie-effektiwiteit oor die algemeen bespreek, asook sekere
kritieke areas wat vir die ondersoek van belang is. Hierbenewens word meettoerusting
vlugtig bespreek, asook energie-oneffektiwiteite in die verkoeling- en stoomstelsels.
In die energie-ontleding word ’n energie-ouditstrategie in die breë bespreek. ’n Deurstapoudit
van die aanleg is uitgevoer met spesifieke fokus op sigbare verliese in die
verkoelingstelsel, stoomstelsel en produksielyn. Die samestelling van energieverbruik in die
aanleg word uiteengesit in Hoofstuk 3, waar dan ook aangedui word dat stoom die grootste
energieverbruiker is.
Die hoofverbruikers van verkoelingsenergie is die koelkamers, die deurvloei-vrieskamer en
die blitsvrieskamer. By die koelkamers kan verliese meganies geminimeer word, terwyl
veranderinge aan produksie-aktiwiteite energieverbruik by die deurvloei-vrieskamer en die
blitsvrieskamer kan verlaag.
Die hoofverbruikers van stoom by die verwerkingsaanleg is die droërs, oliebraaier,
blansjeerders en stoomskiller. Energie-effektiwiteit by die droërs kan verhoog word deur
vog- en warmte-oordrag optimaal te laat plaasvind deur korrekte instandhoudingsprosedures.
Energieverbruik by die stoomskiller en blansjeerders kan deur middel van warmteruilers
gekombineer word. ’n Ondersoek na die energie-integrasie van die stoomskiller en die
blansjeerders is dan ook uitgevoer. Die pas geïnstalleerde steenkoolketel toon ruimte vir die
verhoging van energie-effektiwiteit deur die daarstel van ’n ekonomiseerder – ’n skeier wat
die gehalte van die stoom verbeter, outomatiese TDS-beheer en afblaasherwinning.
Die produk se lewensiklus word bespreek ten einde toekomstige outomatisering te motiveer in
terme van energie- en arbeideffektiwiteit, asook die uitskakeling van onnodige blootstelling
van die produk aan omgewingstemperature.
Laastens word die herwinning van afvalstowwe as ’n toekomstige navorsingsprojek bespreek.
’n Vertroulikheidsooreenkoms is met Oceana gesluit en word eerbiedig.

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:sun/oai:scholar.sun.ac.za:10019.1/16412
Date12 1900
CreatorsPotgieter, Johan
ContributorsHarms, T. M., University of Stellenbosch. Faculty of Engineering. Dept. of Mechanical and Mechatronic Engineering.
PublisherStellenbosch : University of Stellenbosch
Source SetsSouth African National ETD Portal
Languageen_ZA
Detected LanguageUnknown
TypeThesis
Formatxvi, 200 leaves : ill.
RightsUniversity of Stellenbosch

Page generated in 0.0018 seconds