Return to search

Strategic high performance business development : sustainable procurement

Thesis (MComm)--Stellenbosch University, 2008. / ENGLISH ABSTRACT: The role of the traditional purchasing department has evolved significantly over the last
decade into a competitive value adding procurement function within an organisation’s lean
supply chain model. It has become a necessity to work with the suppliers to provide flexible,
accurate, effective and cost effective goods and/or services (Barla, 2003; Ellram, 2002).
In addition organisations are developing and utilising new business models geared towards
improving both the balance sheet and the income statement to respond to external forces
and new market opportunities. The change in business model places additional emphasis on
leveraging increased innovation from suppliers, thus having a vast impact on supply
management to such an extent that organisations are creating strategic relationships (Carter
et al., 2007).
In this paper, the supplier relationship management model will be studied under lean
philosophy as to address the focal point – sustainable procurement. The paper will consist of
three main areas:
Supplier relationship management – Literature study
Supplier relationship management – Case study
Supplier relationship management – Operational tool
Supplier relationship management – Literature study will address the theoretical
methodologies, best practices, benefits and advantages, etc.
Supplier relationship management – Case study will showcase a South African multi-national
FMCG1 manufacturer’s methodology as well as the benefits of utilising a supplier relationship
management approach to procurement.
Supplier relationship management – Operational tool will be a practical tool developed for
evaluating and facilitating supplier relationship management in an African context.
The end result of the paper should be a feasible solution to prolonging the impact of
procurement, thus increasing sustainability in the maturity stage of procurement’s life span in
the typical product life cycle model (Canny Buyer, 2007). 1 Fast Moving Consumer Goods (“FMCG”) are products that have a quick turnover and relatively low cost
(Wikipedia, 2007a). / AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tradisionele rol van die aankope department binne ‘n organisasie het oor die laaste
dekade merkwaardig verander en word nou bedryf as ‘n kompeterende waardetoevoegende
skakel binne die organisasie se voorsieningsketting. Terselfdetyd het dit noodsaaklik vir
leweransiers en organisasies geword om op ’n geïntegreerde wyse te werk te gaan om meer
akkurate en koste-effektiewe goedere en/of dienste te lewer (Barla, 2003; Ellram, 2002).
Organsisasies is ook genoodsaak om nuwe innoverende besigheidsmodelle te ontwikkel om
ten beste eksterne besigheidsfaktore en nuwe markgeleenthede aan te spreek ten einde
beide die balanstaat sowel as die inkomste staat positief te impakteer. Hierdie kardinale
veranderinge in die besigheidsmodel van organisasies lei daar toe dat addisionele druk op
leweransiers geplaas word om met innovasie navore te kom. Op sy beurt plaas dit verdere
druk op die voorsieningsketting, selfs tot so ’n mate dat dit die organisasie noop om na die
moontlikhede van strategiese vennootskappe te ondersoek (Carter et al., 2007).
Die skryfstuk gaan leweransiers verhoudingsbestuurmodelle evalueer en bestudeer binne ‘n
voorsieningsketting om sodoende die vraag na volhoubare verkryging te beantwoord. Die
skryfstuk sal uit drie fokusareas bestaan, naamlik:
Leweransiers Verhoudingsbestuur – Literatuurstudie
Leweransiers Verhoudingsbestuur – Gevallestudie
Leweransiers Verhoudingsbestuur – Bedrysmodel
Leweransiers Verhoudingsbestuur – Literatuurstudie sal die teoretiese metodologie, die vooren
nadele van leweransiers verhoudingsbestuur aanspreek.
Leweransiers Verhoudingsbestuur – Gevallestudie sal ‘n studie loots binne die
verhoudingswerkinge binne ‘n Suid-Afrikaanse multi-nationale maatskapy wat in die vinnige
verbruikersgoederemark betrokke is.
Leweransiers Verhoudingsbestuur – Bedrysmodel sal ’n praktiese voorstel vorendag bring
om ’n leweransiersverhouding meer doeltreffende te bestuur in Afrika.
Die eindresultaat van die skryfstuk sal dus ’n lewens vatbare oplossing wees om die
volhoubare impak van verkrying te verleng in die volwasse stadium van ‘n produk se
lewensiklus (Canny Buyer, 2007).

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:sun/oai:scholar.sun.ac.za:10019.1/21523
Date03 1900
CreatorsAucamp, Abram Carel
ContributorsPienaar, W. J., Stellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Dept. of Logistics.
PublisherStellenbosch : Stellenbosch University
Source SetsSouth African National ETD Portal
Languageen_ZA
Detected LanguageUnknown
TypeThesis
Format57 leaves : ill.
RightsStellenbosch University

Page generated in 0.0025 seconds