Return to search

Codependency : a review of the feminist critique and other voices

Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2002. / ENGLISH ABSTRACT: This review begins by tracing the history and initial formulations of codependency,
followed by the presentation of ten main themes distilled from the feminist critique of
codependency: disparate and problematic definitions of codependency; viewing
codependency as a disease; the use of codependency as a label; codependency as
blaming the victim; codependency as a plot against women; codependency has an attack
on femininity and traditional female roles; issues of individualism, narcissism and
interdependence; lack of research in the field; over simplification of complex realities; and
codependency as big business. These themes are presented along with recent
developments and other perspectives in the field. The review concludes with a number
of alternative formulations of codependency, as well as a recommendation of a number
of criteria against which to evaluate future conceptualisations of the concept. / AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie werkstuk begin met h uiteensetting van die geskiedenis en vroeƫ formuleringe
van mede-afhanklikheid, gevolg deur h voorlegging van tien hoof temas gedistilleer uit
die feministiese kritiek van mede-afhanklikheid: disparate en problematiese omskrywings
van mede-afhanklikheid; die bedinking van mede-afhanklikheid as h siekte; die gebruik
van mede-afhanklikheid as h etiket; die gebruik van mede-afhanklikheid om slagoffers
te blameer; die gebruik van mede-afhanklikheid om vroue te onderdruk; die gebruik van
mede-afhanklikheid teen vroulikheid en die tradisionele vroue-rol; narsisme en interafhanklikheid;
gebrek aan navorsing; oor-vereenvoudiging van komplekse realiteit; en
mede-afhanklikheid en groot besigheid. Hierdie temas word uiteengesit tesame met
huidige ontwikkelinge en ander perspektiewe in hierdie gebied. Hierdie werkstuk word
afgesluit met met h aantal alternatiewe formuleringe van mede-afhanklikheid, sowel as
aanbeveelings van kriteria wat in die toekoms as h maatstaf gebruik kan word om nuwe
konseptualiserings te evalueer.

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:sun/oai:scholar.sun.ac.za:10019.1/52734
Date12 1900
CreatorsElliott, William
ContributorsNaidoo, Tony, Stellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Psychology.
PublisherStellenbosch : Stellenbosch University
Source SetsSouth African National ETD Portal
Languageen_ZA
Detected LanguageEnglish
TypeThesis
Format83 p.
RightsStellenbosch University

Page generated in 0.0016 seconds