Return to search

Performance management in practice : a study of the public sector and a specific educational facility

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2002. / ENGLISH ABSTRACT: Performance management is an activity of the greatest of importance in any organization,
whether that organisation functions within the public or private sector. The importance of
performance management has however grown greatly within the public sector due to a
renewed focus on efficiency, effectiveness and economy of actions. Within an
environment increasingly characterised by a scarcity of resources, the application of
performance management has therefore become an essential component. This applied
research study hence examines the role of performance management within the public
sector. The importance of this essay is due to the fact that very limited research has been
done in this field in So~th Africa concerning the modification and application of
performance management, which was primarily a private sector initiative, on the more
complex public sector. By making use of historical and descriptive research methods, the
researcher furthermore analyses the usage of performance management within a
particular educational facility. This research study therefore focuses on the formulation
and implementation of a performance management instrument for the measurement of the
performance of administrative and support personnel employed by the specific
educational facility, with the objective to solve existing performance problems within the
organisation. / AFRIKAANSE OPSOMMING: Prestasiebestuur is 'n aktiwiteit wat van allergrootste belang is in enige organisasie, hetsy
die organisasie in die private sektor of die openbare sektor funksioneer. Die belangrike
rol van prestasiebestuur binne die openbare sektor het egter aansienlik gegroei met die
openbare sektor se hernude fokus op effektiwiteit, doeltreffendheid en ekonomie van
aktiwiteite. Binne 'n omgewing wat toenemend gekenmerk word deur 'n skaarsheid van
hulpbronne, word die toepassing van prestasiebestuur gevolglik 'n ononbeerlike
komponent. Vervolgens bestudeer hierdie toegepaste meestersvlak navorsingstuk die rol
van prestasiebestuur binne die openbare sektor. Die uiterste belangrikheid van hierdie
navorsingstuk spruit uit die beperkte hoeveelheid navorsing wat daar binne hierdie veld
gedoen is rakende die aanpassing en toepassing van prestasiebestuur, wat aanvanklik
slegs binne die privaat sektor gebruik is, op die meer komplekse openbare sektor. Verder
ondersoek die navorser deur middel van historiese en beskrywende navorsingsmetodes
ook die gebruik van prestasiebestuur binne 'n spesifieke onderwysinstelling. Die
werkstuk fokus gevolglik op die formulering en implementering van 'n prestasie
metingsinstrument vir die meting van die prestasie van administratiewe en
ondersteuningspersoneel verbonde aan die spesifieke onderwysinstelling, met die oog
daarop om bestaande prestasie probleme binne die organisasie op te los.

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:sun/oai:scholar.sun.ac.za:10019.1/52992
Date03 1900
CreatorsVan Nieuwenhuysen, Hendrik Lourens
ContributorsVan Wyk, B., Stellenbosch University. Faculty of Economic & Management Sciences. School of Public Management and Planning.
PublisherStellenbosch : Stellenbosch University
Source SetsSouth African National ETD Portal
Languageen_ZA
Detected LanguageEnglish
TypeThesis
Format70 p.
RightsStellenbosch University

Page generated in 0.0016 seconds