Return to search

Die funksie van die eksterne ouditeur in die veranderende ouditsituasie meegebring deur die elektronieseverwerking van handelsdata met spesiale verwysing na die indeling van interne beheerpunte

M.Com. (Auditing) / Please refer to full text to view abstract

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:uj/uj:12389
Date23 September 2014
CreatorsPretorius, Jacobus Petrus Steyn
Source SetsSouth African National ETD Portal
Detected LanguageUnknown
TypeThesis
RightsUniversity of Johannesburg

Page generated in 0.0015 seconds