Return to search

Vergelyking tussen die bruikbaarheid van 'n vierpunt- en 'n sewepuntbeoordelingskaal

M.Com. (Industrial Psychology) / Please refer to full text to view abstract

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:uj/uj:12983
Date20 November 2014
CreatorsPienaar, Abel Albertus
Source SetsSouth African National ETD Portal
Detected LanguageUnknown
TypeThesis
RightsUniversity of Johannesburg

Page generated in 0.0018 seconds