Return to search

Die invloed van 'n korttermyn teken-ekonomie op die lokus van kontrole en morele oordeel van nywerheidskoolseuns

M.A. (Psychology) / Please refer to full text to view abstract

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:uj/uj:14458
Date28 October 2015
Source SetsSouth African National ETD Portal
Detected LanguageUnknown
TypeThesis
RightsUniversity of Johannesburg

Page generated in 0.0052 seconds