Return to search

Plek en funksie van die kontant-afhaal-groothandelaar in die Suid-Afrikaanse distribusiekanaal

Text in Afrikaans, abstract in Afrikaans and English / Die tradisionele Suid-Afrikaanse kontant-afhaal-groothandelaar het vir meer as
twintig jaar in sy bestaande vorm oorleef maar vertoon tans tekens van 'n kragtige
innoveringsproses. Aspekte soos kleiner verpakkings, kredietverlening, aflewering
en bemarking aan die verbruiker wat teen die grondbeginsels van die tradisionele
kontant-afhaal-groothandel indruis, is besig om pos te vat. Die impetus tot
innovering is afkomstig van veranderings in die doelmark en spesifiek as gevolg van
die insluiting van die spazawinkeldoelmark. Verhoogde groei in die kontant-afhaalgroothandelsektor
kan deels toegeskryf word aan die opkoms van die spazawinkel
maar ongelukkig is hierdie doelmark nog te klein en versplinter om die voortbestaan
van die kontant-afhaal-groothandelaar te waarborg. Die navorsing toon dat die
spazawinkel 'n belangrike, toekomstige doelmark van die kontant-afhaal-groothandelaar
is.
In die navorsing wat gedoen is, is menings van die kontant-afhaal-groothandelaars
ingewin oor 'n verskeidenheid aspekte aangaande die plek en funksie van die
kontant-afhaal-groothandelaar in die Suid-Afrikaanse distribusiekanaal. Van die
bevindings was dat intratipe mededinging toegeneem het en dat dit die voortbestaan
van die kleiner kontant-afhaal-groothandelaars bedreig. Die groot kleinhandel is
ge'identifiseer as die kontant-afhaal-groothandelaar se grootste mededinger.
Strawwe mededinging dwing die kontant-afhaal-groothandelaar om sy
bemarkingsfunksies te verander en veranderings is reeds aan die verpakkings-,
verkoopsverteenwoordigers-, krediet- en afleweringsfunksies aangebring. Gevolglik
verrig die kontant-afhaal-groothandelaar al hoe meer kleinhandels- en aldiensgroothandelsfunksies.
Daar is sprake van die ontwikkeling van 'n nuwe tipe kontantafhaal-
groothandelaar wat eienskappe van die groot kleinhandel en die
aldiensgroothandel besit.
Sa.IJ).evattend kan gekonstateer word dat die kontant-afhaal-groothandelaar beslis 'n
belangrike plek in die Suid-Afrikaanse distribusiekanaal het. Die voortbestaan van
die kontant-afhaal-groothandelaar in die distribusiekanaal is grootliks afhanklik van
sy vermoe om aanpassings aan sy bemarkingsfunksies te maak om tred te hou by
veranderende doelmarkte. / The traditional South African cash and carry wholesaler survived for more than
twenty years in its present form but shows signs of a strong innovative process.
Aspects such as smaller packaging, credit, delivery and consumer marketing, which
go against the principles of the traditional cash and carry wholesaler, are taking
root. The impetus for innovation derives from changes in the target market,
specifically as a result of the inclusion of the spaza shop target market. Increased
' growth in the cash and carry wholesale sector can partly be ascribed to the rise of
the spaza shop, but this target market is unfortunately still too small and fragmented
to guarantee the survival of the cash and carry wholesaler. The research shows that
the spaza shop is an important future market of the cash and carry wholesaler.
In the research undertaken the opinions of cash and carry wholesalers were gathered
on various aspects of the role of the cash and carry wholesaler in the South African
distribution channel. The main findings are that mutual competition has increased
and this threatens the survival of the smaller cash and carry wholesalers. The large
retailer was identified as the main competitor of the cash and carry wholesaler.
Intensive competition forces the cash and carry wholesaler to modify its marketing
functions. Modifications have already been made to the packaging, sales
representative, credit and delivery functions. Consequently, the cash and carry
wholesaler performs more functions typical of the large retailer and full-service
wholesaler. There are indications that a new type of cash and carry wholesaler is
developing with characteristics of both the large retailer and the full-service
wholesaler.
It can be concluded that the cash and carry wholesaler definitely performs an
important role in the South African distribution channel. The existence of the cash
and carry wholesaler in the distribution channel depends largely on its ability to
adapt its marketing functions to keep abreast with changing target markets. / Business Management / D.Comm. (Sakebestuur)

Identiferoai:union.ndltd.org:netd.ac.za/oai:union.ndltd.org:unisa/oai:uir.unisa.ac.za:10500/17762
Date06 1900
CreatorsVan Scheers, Martha Louisa
ContributorsCant, M. C. (Michael Colin), 1957-
Source SetsSouth African National ETD Portal
LanguageAfrikaans
Detected LanguageUnknown
TypeThesis
Format1 online resource (369 leaves)

Page generated in 0.0019 seconds