Return to search

Inteligentní modul pro podporu efektivního řízení dodavatelského řetězce a skladového hospodářstvi

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:151008
Date January 2012
CreatorsHazucha, Ján
Source SetsCzech ETDs
LanguageCzech
Detected LanguageUnknown
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
Rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Page generated in 0.0029 seconds