Return to search

Východiska management consultingu ve vybrané oblasti

Práce se ve své teoretické části zabývá manažerským poradenstvím v oblasti IT a definuje produkty IT poradenství dle literatury. V praktické části je provedena analýza trhu IT poradenství v ČR a následně analýza tří vybraných IT poradenských společností v České republice. Na základě této analýzy je v závěru této práce zpracován model úspěšné IT poradenské firmy.

Identiferoai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:1983
Date January 2007
CreatorsKryglová, Lenka Bc.
ContributorsŠtrach, Pavel, Chalupová, Blanka
PublisherVysoká škola ekonomická v Praze
Source SetsCzech ETDs
LanguageCzech
Detected LanguageUnknown
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
Rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Page generated in 0.001 seconds