Return to search

Svět techniky v odlévací hale 4. a 6. pece v DOV v Ostravě / Technical Museum in Founding Hall no. 4 and no. 6 Furnace in Ostrava

technical museum

Identiferoai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:215758
Date January 2011
CreatorsBařinová, Martina
ContributorsZemánek, Václav, Zemánková, Helena
PublisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Source SetsCzech ETDs
LanguageCzech
Detected LanguageUnknown
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
Rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Page generated in 0.0021 seconds