Return to search

Pokročilé možnosti technologie MPLS / Advanced features of MPLS technology

Tato práce se zabývá technologií Multiprotocol Label Switching a to zejména moderními metodami, které je možné použít v rámci této technolologie. Jako příklad lze uvést využití podpory kvality služeb při směrování. V práci jsou navrhnuty a simulovány různé topologie a scénáře, které ověřují možnosti využití MPLS v podpoře kvality služeb.

Identiferoai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:218141
Date January 2009
CreatorsVlček, Martin
ContributorsHošek, Jiří, Molnár, Karol
PublisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Source SetsCzech ETDs
LanguageEnglish
Detected LanguageUnknown
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
Rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Page generated in 0.0149 seconds