Return to search

Compliance analýza v oblasti IT managementu / Compliance Analysis in IT Management

Tato práce se zabývá jednou z významných částí fungování velkých korporací, tedy Compliance, se zvláštní pozorností na IT management. Diplomová práce zevrubně prozkoumává danou oblast. Tento průzkum si klade zároveň za cíl nalezení obtíží, ke kterým dochází v každodenní praxi. Následně je nastíněn způsob možných řešení zjištěných problematických jevů.

Identiferoai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:223989
Date January 2013
CreatorsHalinár, Martin
ContributorsHromek, Martin, Chlebovský, Vít
PublisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Source SetsCzech ETDs
LanguageEnglish
Detected LanguageUnknown
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
Rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Page generated in 0.0118 seconds