Return to search

Návrh metodiky vývoje IS

V této diplomové práci se zabývám problematikou metodik pro vývoj IS. Cílem diplomové práce je analýza současného stavu existující metodiky v konkrétní firmě a návrh metodiky pro vývoj IS. Návrh provádím v závislosti na zjištěných existujících problémech současné metodiky. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části práce, v kapitole 2, popisuji současný stav a trendy ve vývoji metodik pro vývoj IS. V druhé části práce popisuji jednak současný stav v analyzované firmě, zejména popis prostředí analyzované firmy a existující metodiky, dále pak uvádím zjištěné problémy současného stavu, jejich rozčlenění a popis. Ve třetí části práce pak uvádím popis navrhované metodiky, zejména se zaměřuji na její procesní a organizační aspekty a na oblast dokumentace v rámci navrhované metodiky. Na závěr uvádím některá doporučení pro implementaci navrhované metodiky do prostředí firmy.

Identiferoai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:2817
Date January 2008
CreatorsMěrka, David
ContributorsBuchalcevová, Alena, Ota, Martin
PublisherVysoká škola ekonomická v Praze
Source SetsCzech ETDs
LanguageCzech
Detected LanguageUnknown
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
Rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Page generated in 0.0056 seconds