Return to search

Mezinárodní civilní procesní právo v Evropské unii. Vymáhání a soudní ochrana práv průmyslového vlastnictví se zaměřením na mezinárodní soudní příslušnost / International civil procedure in the European Union. Enforcement and Litigation in the Matters of the Industrial Property Rights with a Focus to the Jurisdiction

The aim of this work is to provide a general view on legislation of enforcement of industrial property rights within the European Union with a closer focus to regulation of jurisdiction of courts to dispute resolution. The work deals with a current legislation, with jurisprudence of the European Court of Justice and of czech courts and in the end it deals also with de lege ferenda and proposals of means how to improve the current legislation and make it more effective, so the competitive position of the European Union towards asian countries and towards the United States of America would strenghten.

Identiferoai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:310786
Date January 2012
CreatorsKalapáčová, Martina
ContributorsPauknerová, Monika, Růžička, Květoslav
Source SetsCzech ETDs
LanguageCzech
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
Rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Page generated in 0.4722 seconds