Return to search

Správa architektury orientované na služby

Architektura orientovaná na služby, je přístupem k budování flexibilní a agilní architektury aplikací, která bude schopna v krátkém čase a s nižšími náklady reagovat na změny požadované ze strany businessu. Aby však organizace skutečně v SOA získala zdroj konkurenční výhody, je třeba zaměřit se kromě aplikací a architektury i na jejich správu a řízení IT se zohledněním specifik, které SOA do této oblasti přináší. Mezi hlavní podmínky efektivního provozu SOA patří optimální implementace procesů, organizační opatření a nástroje pro správu a monitoring architektury, aplikací a podpůrné infrastruktury. Předmětem této práce je poskytnutí celkového pohledu právě na roli procesů a nástrojů pro správu architektury orientované na služby a modelový příklad řízení SOA v telekomunikační firmě.

Identiferoai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:3868
Date January 2008
CreatorsKasal, Jindřich
ContributorsGála, Libor, Regner, Albert, Nováček, Jan
PublisherVysoká škola ekonomická v Praze
Source SetsCzech ETDs
LanguageCzech
Detected LanguageUnknown
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
Rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Page generated in 0.0016 seconds