Return to search

Faktorisijoittaminen:riskifaktorit osakkeiden tuottojen selittäjinä

Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään riskifaktoreita osakkeiden tuottojen selittäjinä. Tutkielmaan mukaan valitut riskifaktorit ovat arvo-, momentum-, koko- ja defensiivinen faktori. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Capital Asset Pricing -mallia. Riskifaktoreiden erillisen läpikäymisen lisäksi tutkielmassa käydään läpi faktoreiden keskinäisiä korrelaatioita sekä salkunmuodostusta riskifaktoreilla. Tutkimuskysymyksinä tutkielmassa ovat: Voiko faktorisijoittamisella päästä markkinoiden keskimääräistä tuottoa korkeampiin riskiin suhteutettuihin tuottoihin? Onko sijoittajalle hyötyä käsitellä riskifaktoreita erikseen vai yhdessä yhtenä kokonaisuutena? Ovatko riskifaktorit relevantteja osakkeiden tuottojen selittäjiä?

Identiferoai:union.ndltd.org:oulo.fi/oai:oulu.fi:nbnfioulu-201603301358
Date05 April 2016
CreatorsTurtinen, S. (Sakari)
PublisherUniversity of Oulu
Source SetsUniversity of Oulu
LanguageFinnish
Detected LanguageFinnish
Typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, © Sakari Turtinen, 2016

Page generated in 0.0075 seconds