Return to search

Makrotaloudellisten tekijöiden vaikutus riskifaktoreiden tuottoihin kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla

Riskifaktorit selittävät arvopapereiden tuottoja. Tämä on johtanut akateemiseen väittelyyn siitä, mitkä tekijät selittävät itse riskifaktoreiden olemassaoloa. Ensimmäinen leiri selittää riskifaktoreiden käyttäytymistä riskiperusteisesti eli tietynlaisesta riskistä saadaan tietynlaista kompensaatiota, kun taas toinen leiri selittää riskifaktoreita behavioristisilla selityksillä eli hinnoitteluvirheillä. Joidenkin faktoreiden osalta riskiperusteiset selitykset ovat suuremmassa roolissa ja vastaavasti toisten faktoreiden osalta behavioristisilla selityksillä on vahvempi pohja. Tämä tutkimus ottaa osaltaan kantaa tähän väittelyyn, ja saadut tutkimustulokset puoltavat ensimmäisen leirin riskiperusteisia selityksiä.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko makrotaloudellisilla tekijöillä vaikutusta riskifaktoreiden tuottoihin kolmella eri arvopaperimarkkina-alueella eli maailman, Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilla. Tutkimusaineistona käytetään seitsemää MSCI:n tarjoamaa sijoituskelpoista riskifaktori-indeksiä ja kuutta makrotaloudellista tekijää kuvaavaa indeksiä. Valitut riskifaktorit ovat markkina-, koko-, arvo-, momentum-, volatiliteetti-, laatu- ja osinko-faktorit ja makrotaloudellisina tekijöinä toimivat bruttokansantuote, inflaatio, työttömyysaste, yksityinen kulutus- ja säästämisaste ja markkinavolatiliteetti. Kustakin indeksistä lasketaan kvartaalikohtaiset yksinkertaiset tuotot ajanjaksolta 1.1.2002–30.9.2015. Makrotaloudellisten tekijöiden selityskykyä riskifaktoreita kohtaan tutkitaan usean muuttujan regressioanalyysin avulla siten, että selitettävänä tekijänä on yksi riskifaktori ja selittävinä tekijöinä ovat kaikki makrotaloudelliset tekijät. Regressioanalyysistä saatujen tulosten mukaan makrotaloudelliset tekijät selittävät riskifaktoreiden kolmen kuukauden tuottoja kaikilla markkina-alueilla. Bruttokansantuote on merkittävin selittäjä riskifaktoreiden tuotoille, vaikka myös muiden makrotekijöiden merkitys kasvaa, kun siirrytään maailman markkinoista Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoille. Myös muut tutkimuksen ulkopuoliset tekijät selittävät erityisesti momentum-, volatiliteetti- ja laatu-faktoreiden tuottoja.

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti faktorisijoittamisessa mutta myös akateemisen väittelyn keskittämisessä. Ainoastaan sijoituskelpoisiin riskifaktori-indekseihin sijoittava kohtaa riskin olemattomasta hajautushyödystä reaalitalouden kehitystä kohtaan, ja siten talouden heikentyminen on riski sijoittajalle. Tämä riski on syytä ottaa huomioon riskifaktoreihin liittyvien sijoitusstrategioiden suunnittelussa. Regressioanalyysin tulokset puoltavat myös akateemisen väittelyn ensimmäistä leiriä, joka selittää riskifaktoreita riskiperusteisesti. Vaikka momentum-, volatiliteetti- ja laatu-faktoreiden osalta behavioristisia syitä ei voida poissulkea, makrotaloudelliset eli riskiperusteiset syyt selittävät suurimman osan faktoreiden tuotoista. Näin ollen makrotalouden riskit ovat myös riskifaktoreiden ja edelleen arvopapereiden riskejä.

Identiferoai:union.ndltd.org:oulo.fi/oai:oulu.fi:nbnfioulu-201604141476
Date19 April 2016
CreatorsLappalainen, A. (Aki)
PublisherUniversity of Oulu
Source SetsUniversity of Oulu
LanguageFinnish
Detected LanguageFinnish
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, © Aki Lappalainen, 2016

Page generated in 0.0025 seconds