Return to search

Momentum Euroopan osakemarkkinoilla

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia, onko Euroopan osakemarkkinoilla havaittavissa momentum-anomalia. Tutkielman aikaperiodina on 2002–2016 ja aineistona on STOXX Europe 600 -indeksin osakkeet. Momentum-anomalian olemassaolo on havaittu useissa akateemisissa tutkimuksissa ja on ollut osakemarkkinoilla yli 200 vuoden ajan. Osakemarkkinoiden lisäksi myös valuutta-, velkakirja- ja hyödykemarkkinoilla on havaittavissa momentum-anomalia. Momentum rikkoo tehokkaiden markkinoiden hypoteesin heikointa ehtoa ja sen olemassaololle ei ole yksimielistä selitystä. Momentumia testataan käyttäen 3, 6, 9 ja 12 kuukauden muodostamis- ja pitoaikoja. Euroopan osakemarkkinoilla on havaittavissa selvä momentum-anomalia. Voittajaportfolio tuottaa häviäjäportfoliota paremmin kaikilla muodostamis- ja pitoaikojen yhdistelmillä. 6 kuukauden muodostamis- ja pitoajalla voittajaportfolio tuottaa keskimäärin 21,51 % vuodessa. Häviäjä- ja nollakustannusportfolioilla tuotto on 15,89 % ja 5,22 %. STOXX Europe 600 -indeksi tuottaa vastaavana aikana keskimäärin 13,35 % vuodessa. Momentumia testataan myös CAPM- ja Fama-French-Kolmifaktorimalleilla. Nämä riskimallit eivät kykene selittämään momentum-tuottoja. Finanssikriisi sijoittuu tutkielman aikaperiodiin. Finanssikriisin jälkeen nollakustannusportfolion havaitaan tuottavan valtavat tappiot. Tämä johtuu häviäjäportfolion osakkeiden suuresta arvonnoususta. Tutkielmassa testataan myös, paraneeko momentum-tuotot, kun normaalin momentum-strategian sijasta käytetään dynaamista momentum-strategiaa. Dynaaminen momentum-strategia tuottaa normaalia momentum-strategiaa paremmin. Voittaja- häviäjä- ja nollakustannusportfolioilla tuotot ovat 24,81 %, 11,82 % ja 12,30 % vuodessa.

Identiferoai:union.ndltd.org:oulo.fi/oai:oulu.fi:nbnfioulu-201706062540
Date06 June 2017
CreatorsKola, T. (Toni)
PublisherUniversity of Oulu
Source SetsUniversity of Oulu
LanguageFinnish
Detected LanguageFinnish
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, © Toni Kola, 2017

Page generated in 0.0015 seconds