• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Įmonių socialinės atsakomybės įtakos įmonės vertei tyrimas / Impact of social responsibility on the company’s market value

Vaičiukėnas, Marius 26 June 2014 (has links)
Šiuolaikinės įmonės, suvokdamos, kad negali toliau vykdyti savo veiklos neatsižvelgdamos į aplinkosauginius, etinius bei socialinius klausimus, vis dažniau deklaruoja socialiai atsakingo verslo idėjas. Tačiau vien to nepakanka, nes socialiai atsakingos įmonės savanoriškai privalo prisidėti sprendžiant opias aplinkosaugines, socialines problemas. 1. Remiantis mokslinės literatūros analize, pateikti tiksliausią įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) termino reikšmę. 2. Supažindinti su ĮSA padėtimi Lietuvoje; 3. Sukurti ĮSA įtakos įmonei vertinimo modelį. 4. Pasirinkti ir ištirti Lietuvos įmones, sugebėjusias sėkmingai įdiegti ĮSA principus savo veiklos srityse. / Modern companies, awaring of disability to carry out their activities without taking into account environmental, ethical and social issues, increasingly declare some socially responsible business ideas. However, this is not enough, because socially responsible companies should voluntarily contribute trying to resolve outstanding environmental, social problems.

Page generated in 0.0099 seconds