• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1424
 • 569
 • 393
 • 204
 • 178
 • 102
 • 47
 • 42
 • 34
 • 23
 • 22
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • Tagged with
 • 3630
 • 758
 • 662
 • 529
 • 510
 • 478
 • 463
 • 367
 • 346
 • 336
 • 328
 • 280
 • 278
 • 261
 • 252
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

An investigation of the automation potential in several Georgia industries

Hohenstein, C. Louis (Charles Louis) 12 1900 (has links)
No description available.
2

Organizational strategies and computer integration structures for flexible manufacturing systems: model and implementation

Warner, Mark Kent 08 1900 (has links)
No description available.
3

A framework for automated digital forensic reporting

Farrell, Paul F. January 2009 (has links) (PDF)
Thesis (M.S. in Computer Science)--Naval Postgraduate School, March 2009. / Thesis Advisor(s): Simson Garfinkel. "March 2009." Description based on title screen as viewed on April 23, 2009. Author(s) subject terms: Forensic, Domex, Pyflag, Automation. Includes bibliographical references (p. 87-91). Also available in print.
4

Job shop automation.

Scheffter, William Alexander 01 January 1972 (has links) (PDF)
No description available.
5

Automated menu planning

Brown, Robin Mary January 2011 (has links)
Digitized by Kansas State University Libraries
6

Borrning och gängning av laxkilar till vågkraftverk med industrirobot / Drilling and threading of dovetails for wavepower generator with robot

Jorsback, Katarina January 2014 (has links)
To make wave power more competitive on the market Uppsala University leads projects that examine how to accomplish better efficiency in the production. One of these projects is described in this report and examines whether it is possible to make the production of dovetails more efficient by using an industry robot of type ABB IRB6000 S3 M91. This project is using an already presented working method, from a previous project, which involves that the robot picks up the dovetail and moves against fixed cutting machines where the dovetail will be drilled, threaded and milled. Drilling and threading are the sub operations that will be examined in this project where experiments are made with the presented working method and with equipment from Uppsala University. Experiments show whether it is possible to drill the holes in the dovetail within specifications by using the specific robot and the presented working method. The threading operation is examined theoretically if it is possible to accomplish by using the same working method. A tool for the robot is constructed so that the robot can pick up the dovetail and hold it though all the cutting operations. The functions of the tool are evaluated. In this project a working station for drilling and threading is also presented with external fixtures that are adjusted to fit the designs of the used dovetails. Using the specific robot and the presented working method in the experiment, a result within the specifications could be obtained in the processing rate. In the terms of time the result was not within desired limits, although the time of the process with the experiment setup could be reduced. It is reasonable to use the same working method for the threading operation. The prototype of the tool for the robot was able to pick up the dovetail and take the different working positions; however the tool should be tested in operation with external fixtures for further evaluation.
7

Applying semantic web concepts to support Net-Centric Warfare using the Tactical Assessment Markup Language (TAML)

Childers, Candace M. 06 1900 (has links)
Approved for public release, distribution unlimited / The ability to analyze data quickly and transform it into important information is vital for information superiority. However, the amount of available data is increasing and the time to make decisions is decreasing. There is too much data for humans to sift through and filter for decision making, so computer automation is necessary. The current approach to automating data processing is to hard-code programs to parse particular data formats, but this approach is not flexible enough to handle the constantly changing data world. The Extensible Markup Language (XML) offers a partial solution by providing a syntactic standard for data exchange. The Tactical Assessment Markup Language (TAML) is an XML vocabulary for exchanging undersea warfare tactical data that provides a standard syntax for message exchange. However, the meaning or semantics of the data is unknown to the machine processing the data. The Semantic Web is a set of technologies designed to add semantic information to data for machine processing. The technologies consist of several components including a common syntax for data exchange, common semantic representation, and a common ontology language. The Resource Description Framework (RDF) is used to explicitly state the relationships between resources or entities. The Web Ontology Language (OWL) is used to build models that explicitly define the concepts and properties in a domain. Since concept definitions are written in standard languages, a variety of reasoning engines might be used to process any ontology and its corresponding data instances. Reasoning engines can also apply algorithms to the data to infer useful information and present it to decision makers. Thus there is far less need for specialty hard-coded programs or proprietary data-representation schemes to hold semantic information, since the information needed to process data is captured in an OWL ontology, itself stored in XML format for exchange between systems. Building ontologies for specific domains such as undersea warfare allows programs to understand, process, and infer new information from coherent data. Applying Semantic Web technologies to XML languages such as TAML brings the armed forces closer to a knowledge-aware Global Information Grid (GIG). / US Navy (USN) author.
8

Mechanical design of an energy efficient robotic leg for use on a multi-legged walking vehicle /

Vohnout, Vincent J. January 1982 (has links)
Thesis (M.S.)--Ohio State University. / Includes bibliographical references. Available online via OhioLINK's ETD Center.
9

Projektering av robotcell

Carnbo, Linda, Suonperä, Nadja January 2012 (has links)
Syftet med examensarbetet var att projektera en fysisk robotcell till Haldex i Landskrona, tillverkare av bromshävarmar, då det finns ett behov hos dem att effektivisera sin produktion för att kunna bibehålla konkurrenskraften och tillverkningen i Sverige. Bromshävarmen är en mogen produkt vilket medför att det inte skulle bli lönsamt att omforma den utan istället fokusera på tillverkningen. Därför vore lösningen att automatisera den del av monteringslinan som inte tillför något värde till slutprodukten. Robotcellen kommer att placeras på bromshävarmarnas monteringslina som en automatiserad station vilken ska utföra kvalitetskontroll av bromshävarmarna. Examensarbetet ingår i ett pågående forskningsprojekt på Mälardalens högskola inom Lean Automation, med Robotdalen och Haldex. Lean Automation handlar om att vid användandet av Lean Produktion utgå från ett automationsperspektiv.Slutprodukten av examensarbetet skulle innefatta projektering av en robotcell. Den skulle bestå av konceptuell design av robotcell samt konstruktion av robotstativ och gripfingrar. Utifrån den slutliga cell-layouten skulle en testcell på Mälardalens högskola tas fram vilken skulle motsvara den cell som kommer att implementeras på Haldex i Landskrona. Arbetet skulle även innefatta framtagning av ritning till robotstativ med tillhörande hållfasthetsberäkningar och gripfingrar till given chuck. Dessa skulle tas fram och levereras till Haldex.Genom konceptgenerering arbetades cell-layouten fram. Detta utfördes genom att först besöka fabriken för att samla information, därefter togs skisser fram och arbetet med att skapa visualiseringar i 3DCreate påbörjades. Detta gav alla involverade en gemensam bild av koncepten. De koncept som inte blev godkända av uppdragsgivaren ratades och arbetet med kvarvarande koncept fortsatte. Tillslut togs ett koncept fram som gemensamt med Haldex bedömdes att bli den slutliga cell-layouten. Till den nya robotcellen på Haldex behövdes ett stativ till roboten att stå på, som placerade den på en lämplig arbetsnivå i cellen, vilket var i höjd med inbanan på 1220 mm eftersom roboten hade bäst räckvidd inom detta arbetsområde. Stativet konstruerades i SolidWorks där även beräkningar i SolidWorks simulation genomfördes, för att påvisa att stativet skulle klara av tilltänkta externa laster. Efter godkända beräkningar skickades ritningar till Haldex för tillverkning. Då arbetet på stationen i nuläget sker manuellt, fanns inga gripfingrar som är lämpade för den uppgiften som roboten ska genomföra. Därför skulle nya tas fram, lämpade för uppgiften. Gripfingrarna togs fram genom att utgå från befintliga gripfingrar som följde med den chuck Haldex skickade till MDH. Dessa granskades och de nya gripfingrarna blev en variant av de gamla men de kunde nu greppa bromshävarmen. Gripfingrarna konstruerades i SolidWorks och frästes fram i en CNC-maskin på MDH. De seghärdades för ökad hållfasthet innan de skickades till Haldex.Rekommendationerna till Haldex var att testa gripfingrarna då det inte gjordes i samband med framställningen. MDH bör påbörja programmering och provkörning av testcellen.
10

Automation of in vitro selections

Sooter, Letha Jane 28 August 2008 (has links)
Not available / text

Page generated in 0.094 seconds