• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 533
 • 142
 • 2
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 683
 • 683
 • 665
 • 94
 • 36
 • 32
 • 29
 • 29
 • 29
 • 26
 • 23
 • 22
 • 22
 • 16
 • 16
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

En jämförelse mellan mineralull och cellulosafiber : Hur valet påverkar energianvändning, miljö, arbetsmiljö, kostnad och tidsanvändning

Pettersson, Frida January 2010 (has links)
No description available.
2

Zonindelning på grund av temperaturrörelser : Bandtäckning med färgbelagd plåt

Jonsson, Jonas January 2011 (has links)
Byggnadsplåtslagare ställs ofta inför problemet att själva få utföra en zonindelning på tak när de ska montera bandplåt. Detta trots att de saknar rätt kunskaper och att det inte finns någon komplett arbetsbeskrivning att tillgå. Zonindelningen utförs på grund av temperaturrörelser i bandplåten. Examensarbetet ska undersöka på vilket sätt zonindelningen bör utföras i Karlstad. Resultat ska kunna användas som underlag när byggnadsplåtslagare ska indela taket i zoner. Arbetet avgränsar sig till bandtäckning utförd i lackad varmförzinkad stålplåt.   Arbetet ledde fram till ett resultat som kan användas för att lägesplacera den fasta zonen. Placeringen utgår från taklutningen och på hur bandplåten sammankopplas med detaljer vid takfoten eller språnget.  Fasta klammer ska endast användas i fasta zonen och glidklammer på övriga ytor. Beroende på utförande vid anslutningar till bandplåten kan rörelser hindras eller möjliggöras. De flesta hinder och genomföringar kan utformas så att de inte hindrar bandplåtens rörelser. Rörelsemånen som behövs kring hinder och genomföringar beräknades. Det finns detaljer som kan hindra rörelser bl.a. fotränna och vinkelränna. Men i en del fall kan det finnas alternativa lösningar på anslutningar som tillåter rörelser och även beaktar kravet på täthet.   Enligt beräkningar kan plåtens temperatur uppgå till + 76° C under sommaren och -36° C på vintern. Bandplåtens längd ökar när den blir varmare och minskar när den blir kallare. Temperaturen då bandplåten monteras avgör hur längden kommer att förändras från sin ursprungliga längd när det blir varmare eller kallare. Den maximala bandlängden är 15 m från centrum av den fasta zonen. Den bestäms av temperaturrörelserna och möjligheterna att ta upp dessa rörelser.
3

Some aspects of the dynamic soil-structure interaction of a portal frame bridge

Ülker-Kaustell, Mahir January 2009 (has links)
<p>For certain bridge types, the influence of soil-structure interaction (SSI) may have an important contribution to the stiffness and damping of the structural system. From a design point of view, this influence may be both conservative and non-conservative and therefore, an increased knowledge within this field could lead to better design assumptions. In terms of maintenance, assessment and upgrading of existing structures, an increased knowledge of the phenomena and parameters which govern the soil-structure interaction, may lead to more realistic models and thereby, to more precise information for the decision makers and railway system owners and administrators.</p><p>SSI appears to be most important for short and relatively stiff structures such as portal frame bridges. Dynamic analyzes of this bridge type have shown a large sensitivity in the choice of boundary conditions, where applying elastic constraints on the vertical degree of freedom at the support, compared to fixing this degree of freedom, may increase the maximum vertical bridge deck acceleration by as much as a factor of three.</p><p>In this thesis, numerical analysis procedures for the computation of dynamic stiffness functions describing the frequency dependency of the foundation-soil interface have been explored under the assumption that the analysis can be performed using linear theories alone. The numerical solution of the equations of motion of structural systems, including such frequency dependent parameters, is performed using an integration scheme based on the discrete Fourier transform. Furthermore, preliminary experimental work on a newly built portal frame bridge is described. This portal frame bridge is subject to a case study in which the the computational techniques mentioned above are applied on a two dimensional model of the bridge. Theoretically, the damping of the SSI is shown to give a large contribution to those modes of vibration which excite the foundations much. These structural modal damping ratios may be much larger than those prescribed by the design codes. Those modes of vibration which do not excite the foundations much are similar to those obtained using clamped or constant elastic boundary conditions and in these cases, the contribution to the modal damping ratio of the structure is only a fraction of that prescribed by the design codes. A very rough analysis of measurements taken from the bridge indicate a similar behavior, but the amplitudes of vibration in many of the estimated modes are quite small (in the order of the quantization error of the measurement system) and therefore, the errors in the damping ratio estimates may be substantial. The work with this thesis have raised many questions, the answers to which are believed to substantially improve our understanding of resonance phenomena and also our possibilities to update numerical models of existing railway bridges using dynamic measurements.</p><p>From the simplified analysis of a portal frame bridge performed within this project, it has been concluded that when the elastic modulus of the soil is increased, the total structural damping ratio when dynamic SSI is included decreases. Furthermore, with respect to vertical bridge deck accelerations, clamped boundary conditions are certainly not conservative as compared with static and dynamic SSI.</p>
4

Passivhus - Vikten av lufttäthet och attityder hos boende / Passive houses - Significance of air-tihtness and attitudes of occupants

Greén, Linus, Stensson-Bohman, Oscar January 2010 (has links)
No description available.
5

Earthquake Resistant Wooden House / Jordbävningssäkra Trähus

Salman, Firas, Hussain, Mouhammed January 2010 (has links)
<p>Wood-stud shear walls are commonly used to provide lateral stability against horizontal forces in wood houses. Therefore, accurate predictions of the deformation properties of shear walls are necessary in order to improve the design of wood frame houses against earthquake loading. The aim of this thesis is to increase damping capacity of wood-stud shear walls and hence improve wood frame houses resistance against earthquake.</p><p>The starting point has been the laboratory experiments of nail joint’s deformation properties. Purpose of the experiments was to determine material properties of a nail joint. The material properties have later been used as material input data in the finite element (FE) model of wood-stud shear wall elements under alternating lateral loading.  FE results have shown that wood-stud shear wall element’s damping capacity is mainly dependent on nail joints properties, number of nail joints, wall dimension and the use of middle studs.</p> / <p>Skjuvväggar av trä används ofta för att ge stabilitet åt horisontalbelastade träshustommar. Därför är kunskaper om skjuvväggars deformationsegenskaper nödvändiga för att kunna förbättra utformningen av trästommar utsatta för jordbävningslaster. Syftet med detta examenarbete är att visa på olika sätt som ökar skjuvväggars absorberande energi eller dämpningskapacitet och som därigenom ger möjligheter att förbättra trästommars motstånd mot jordbävningslaster.</p><p> </p><p>Utgångspunkten har varit laboratorieexperimenten avseende spikförbandens deformationsegenskaper. Syftet med experimenten var att bestämma materialegenskaper för två olika spikförband. Materialsambanden användes därefter som indata i finita element (FE) modeller av skjuvväggselement utsatta för växlande sidobelastning. FE resultaten har visat att skjuvväggars totala dämpningskapacitet beror i huvudsak på spikförbandets materialegenskaper, antal spikförband, väggdimensionen och användningen av mellanreglar.<strong> </strong></p>
6

Anbudskalkyl mer användbar i byggprocessen

Nyqvist, Rose January 2010 (has links)
No description available.
7

Lönsamhet med maskinstyrning / Profitability with machine control

Åberg, Simon, Lennartsson, Henrik January 2009 (has links)
No description available.
8

Attityder på byggarbetsplatsen : En studie om den psykosociala arbetsmiljön

Fröberg, My, Lindow, Johan January 2009 (has links)
<p><p>Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch. År 2007 skedde 3114 olyckor och 16 dödsfall. Många teorier och förklaringar har gjorts i olika publikationer som visar på problemet. En oro finns inom branschen som riktas mot den höga olycksstatistiken. Det kan vara svårt att lokalisera de brister som orsakar olyckor och ibland kanske man blundar för viktiga faktorer. Därmed uppstår svårigheter att uppnå den nollvision man har som mål för arbetsplatserna.</p><p>Denna studies syfte är att lokalisera problem och brister på NCC Construction hus Jönköpings byggarbetsplatser genom intervjuer, enkäter och arbetsplatsbesök. En analys av resultatet kommer att ge förslag till företagets fortsatta arbete att utveckla en säker och trygg arbetsmiljö. Studien fokuserar på hur människans attityder och psykologiska reaktioner leder till brister i säkerheten. Utifrån kontakten med de anställda kan vi sätta oss in i hur personerna påverkas och påverkar situationen på NCC arbetsplatser genom sin attityd och inställning. Olyckorna är i regel påverkade av hur den existerande arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen. En välmående arbetsplats med en stressfaktor som ligger på en acceptabel nivå för alla individer ger grund till en arbetsplats som är säker. Vid en lagom låg stressnivå är alla fokuserade och engagerade i vad som händer. En bra planering och bra ledning kan göra detta möjligt. Stress orsakas inte bara av tidsbrist utan även av en individs personliga välmående på arbetet. Informationen till de anställda är i hög grad betydelsefullt då en delaktighet och uppskattning för det man gör påverkar individer positivt.</p><p>NCC Construction hus i Jönköpings anställda har en bra attityd gentemot säkerheten och tycker att företagets engagemang och driv i sin utveckling av arbetsmiljön är god.</p><p>Slutsatsen av studien är att många olyckor beror på slarv eller okoncentration. Trots bra attityder till säkerheten begås många ”farliga” misstag som kan orsaka olyckor. Ämnet är aktuellt och viktigt att bearbeta. Mycket kan göras och många frågeställningar behöver ges svar på. Denna bransch som har så hög utsatthet och många riskmoment borde fundera på om priset den just nu betalar är värt det.</p></p>
9

Model investigation of effects of vehicular vibration on two-span bridges

Tso, George C January 1956 (has links)
Thesis (M.S.) Massachusetts Institute of Technology. Dept. of Building Engineering and Construction, 1956. / Bibliography: leaf [62]. / by George C. Tso. / M.S.
10

Shrinkage and strength of compacted sand-clay mixtures

Tiles, Isaac January 1956 (has links)
Thesis (M.S.) Massachusetts Institute of Technology. Dept. of Building Engineering and Construction, 1956. / Bibliography: leaf [51]. / by Isaac Tiles. / M.S.

Page generated in 0.6843 seconds