• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 4291
 • 952
 • 37
 • 1
 • Tagged with
 • 5384
 • 5384
 • 5384
 • 5151
 • 5139
 • 726
 • 425
 • 329
 • 295
 • 290
 • 286
 • 257
 • 248
 • 241
 • 239
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

An investigation on application of AI techniques on GIS

Kumar, Ravindra C 11 1900 (has links)
Application of AI techniques on GIS
2

DNN: A new neural network architecture of associative memory with pruning and order-sensitive learning and its applications

Rao, Sreenivasa M 12 1900 (has links)
A new neural network architecture of associative memory
3

Investigation of capacity and dynamics of hopfield model of neural network

Sharma, Ravindra January 1995 (has links)
Capacity and dynamics of hopfield model of neural network
4

Trace- An adaptive organizational policy for multi agent systems

Fatima, Shaheen S 12 1900 (has links)
Adaptive organizational policy for multi agent systems
5

Terms: Tree-Structured reason maintenance system

Kondayil, Shinymol Antony 04 1900 (has links)
Tree-Structured reason maintenance system
6

Dynamically reconfigurable logical topologies for fiber optic lan/mans

Reddy, Ravi Chandra Mohan E A 09 1900 (has links)
Topologies for fiber optic lan/mans
7

Database access in Telugu

Shankar, Ravi C 07 1900 (has links)
Database access in Telugu
8

RSA-systemets sårbarheter idag och i framtiden

Gårdlund, Julia January 2019 (has links)
Denna uppsats undersöker sårbarheter relaterade till ett av de äldsta och mest säkra krypteringssystemen som existerar idag; RSA. Med hjälp av primärt kvalitativa litteraturstudier förklaras RSA-algoritmen, i vilka sammanhang RSA implementeras, några av de mest kända attackerna samt vilka framtida utmaningar systemet står inför. Många av attackerna har förklarats förut men syftet med denna studie är att bidra med mer lättförståeliga exempel på ett och samma ställe. De framtida hot som undersöks är relaterade till utvecklingen av kvantdatorer och dess potentiella förmåga att knäcka RSA. I och med att framtiden inte går att förutse baseras resultatet på uppskattningar. En sammanställning av vad olika publikationer anser om kvantdatorers hot mot RSA samt vid vilken tidpunkt de i sådant fall kan skadliggöra RSA är genomförd och presenteras i denna uppsats.
9

Utredande undersökning av NoSQL grafdatabaser : En utredande undersökning av OrientDB, ArangoDB och HypergraphDBför ett specifikt användningsfall / Investigative analysis of NoSQL graph databases : An investigative analysis of OrientDB, ArangoDB and HypergraphDB for aspecific use case

Christian, Larsson January 2019 (has links)
Behovet av att lagra stora mängder data för applikationer växer mer och mer. I samband med detta ökar även utvecklingen av olika sorters databaser, speciellt så kallade ”NoSQL”-databaser. Det kan vara svårt att navigera i denna uppsjö av databaslösningar för att hitta den databaslösning som passar bäst för ett specifikt projekt. Denna rapport försöker utreda vilken av databaserna OrientDB, ArangoDB samt HypergraphDB som passar bäst för ett specifikt användningsfall där data ska sparas för att representera en byggnadsstruktur. Kriterierna för undersökningen är hur organisationen bakom databasen ser ut, hur deras datamodeller ser ut, vilka prismodeller de erbjuder samt en empirisk undersökning av databasernas prestanda för det specifika användningsfallet. Denna undersökning är inte designad för att vara en generell jämförelse utan görs på uppdrag av ett företag för att se vilken databas som skulle passa deras specifika projekt bäst. Utredningen visar att det är en komplex uppgift att utföra rättvisa prestandajämförelser för olika ”NoSQL”-databaser men baserat på kriterierna i denna rapport skulle OrientDB passa bäst för det specifika användningsfallet. / The need to store large quantities of data is increasing more and more. In correlation to this the development of various kinds of databases, especially so-called ”NoSQL”-databases, is also increasing. It can be difficult to navigate in this plethora of database solutions to find the the database that best suits a specific project. This report attempts to investigate which of the databases OrientDB, ArangoDB and HypergraphDB is best suited for a specific use case where data is to be saved to represent a building structure. The criteria for the investigation are how the organization behind the database looks, how their datamodels looks, which price models they offer as well as an emperical study of the databases’ performance in the specific use case. This survey is not designed to be a general comparison, but is commissioned by a company to see which database would suit their specific project best. The investigation shows that it’s a complex task to do fair comparisons on performance between NoSQL databases but based on the criteria in this report OrientDB would be best suited for the specific use case.
10

Mapping Swedish Parties by Subject Participation on Twitter

Norberg, Anton January 2019 (has links)
In this thesis a subject mapping data mining method has been developed. The method maps the 8 political parties in the Swedish parliament to 25 subjects based on their participation in the subjects on Twitter. The method is based on tweets written by the commissioners in the Swedish parliament and the ministers in the Swedish government between 2018-04-01 and 2019-04-01. The method shows what subjects each party participate in on Twitter and how the participation changes over time. Further, it shows the similarity and dynamics between the parties according to their subject participation. The purpose of the method is to offer a quantitative analysis tool, useful to social scientist, that provides new information about political parties.It can not be concluded how the resulting findings from the method should be interpreted. However, I present three questions to investigate in future work. The questions regard correlation between the subject map and party cooperation, political spectra and public statements.The result indicate that there is a significance issue, due to low participation in certain subjects by specific parties. This issue can be resolved by decreasing the number of subjects or expand the data set on which the subject mapping is based.

Page generated in 0.2021 seconds