• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Bloggar - det nya marknadsföringsverktyget? : En studie i vilka för- och nackdelar det finns för företag med att använda sig av den indirekta marknadsföringen i bloggar.

Öhman, Linn, Tjernström, Jennie January 2011 (has links)
Vi möts dagligen av marknadsföring i olika former vart vi än befinner oss, men hur påverkas vi egentligen av den? Internet har blivit en central informationskälla för många och det tillkommer nya användare hela tiden. Ett av de senaste fenomenen på Internet är bloggar vilket har lett till att en helt ny form av marknadsföring har utvecklats, den indirekta marknadsföringen. Den här marknadsföringsformen innebär att bloggarna skriver och tipsar om produkter och tjänster i sina bloggar. Vi vill veta hur konsumenterna anser att den här nya marknadsföringsformen påverkar dem, och har därför valt att jämföra med hur de anser att de påverkas av den direkta marknadsföringen på Internet, genom pop-ups och banners. Med hjälp av den här jämförelsen vill vi besvara vår frågeställning som lyder: vilka för- och nackdelar finns det med att använda sig av indirekt marknadsföring för företag? När vi har undersökt problemet har vi utgått från konsumenterna i den aspekten att vi vill jämföra hur de anser att de påverkas av den direkta och den indirekta marknadsföringen eftersom deras åsikter ligger till grund för företagets agerade. För att undersöka vårt problem har vi använt oss av en enkätstudie för att samla in vårt material, vilken utfördes genom ett event på Facebook. Vårt insamlade material grundar sig på 457 facebooksanvändares åsikter som samlades in under fyra dagar. Det här materialet analyserade vi sedan med hjälp av teorier inom marknadsföring, konsumentbeteende och kommunikation. Vi har kommit fram till att det finns många för- och nackdelar för företag att använda sig av den indirekta marknadsföringen. Något som företagen kan dra nytta av är den ömsesidiga samverkan och tillit som finns mellan bloggare och bloggläsare samt att det blir en möjlighet för företaget att få direkt respons från sina konsumenter med den flervägskommunikationen som skapas. En risk som företaget står inför är att det här är ett informationsflöde som de inte kan kontrollera på samma sätt som den direkta marknadsföringen med pop-ups och banners. Vi kan inte rekommendera den indirekta marknadsföringen till företag då det finns en del nackdelar. Men med tanke på att det även finns många fördelar med den indirekta marknadsföringen så anser vi att om företag utvecklar marknadsföringsformen på rätt sätt och i rätt dos, så kan det leda till starkare relationer och en tillit som är svår att uppnå med den traditionella massmarknadsföringen.

Page generated in 0.0655 seconds