• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Lietuvos svarbiausių magistralinių kelių eksploatacinių savybių kitimo analizė / Analysis of the Change in Service Properties of the Most Important Main Roads in Lithuania

Stankevičiūtė, Diana 22 June 2010 (has links)
Prieš rengiant kelių investicinius projektus surenkami ir detaliai analizuojami esami kelių eksploatacinių rodiklių duomenys ir jų reglamentuotų norminių reikšmių atitiktis. Baigiamajame darbe išanalizuoti automobilių kelių asfaltbetonio dangos būklės, patikimumo bei šių rodiklių gavimo ir apdorojimo metodai. Pateikiamas automobilių kelių asfaltbetonio dangos reikiamų eksploatacinių rodiklių teorinis pagrindimas, reglamentuotos norminės reikšmės bei eksploatacinių rodiklių gerinimo svarba. Naudojantis tyrimų, atliktų Lietuvos svarbiausiuose magistraliniuose keliuose A1 Vilnius – Kaunas - Klaipėda ir A5 Kaunas – Marijampolė - Suvalkai, duomenimis, atlikta pagrindinių eksploatacinių rodiklių - dangos lygumo, rato su danga sukibimo koeficiento, dangos suirimo masto rodiklio, konstrukcijos deformacijos modulio bei provėžų gylio analizė ir šių rodiklių kitimas laiko atžvilgiu. Nustatyta dangos būklę apibūdinančių rodiklių sietis. Analizės pagrindu pateikti rekomenduojami leistinieji dangos lygumo rodikliai. Pateiktos išvados ir rekomendacijos. Baigiamojo darbo aprašomojo skyriaus apimtis – 89 psl., 17 lentelių, 90 paveikslų, 44 bibliografiniai šaltiniai. / Before the preparation of highway investment projects, the available data of highway maintenance indices are collected and analysed and their conformity with the standard values is established. The thesis deals with the analysis of reliability of the condition of highway asphalt concrete pavement and the indices collection and procession methods. The thesis includes the theoretical grounding of the necessary maintenance indices of the highway asphalt concrete pavement, standard values and the importance of improvement of the maintenance indices. Using the data of the testing performed in the main Lithuanian highways A1 Vilnius – Kaunas - Klaipėda and A5 Kaunas – Marijampolė - Suvalkai, the analysis of the basic maintenance indices, i.e. pavement smoothness, wheel adherence coefficient, pavement breakup degree index, construction deformation module and furrow depth, and the change of such indices in the terms of time has been carried out. The link between the indices characterising the condition of the pavement has been determined. Basing on the analysis, the recommended permitted pavement smoothness indices are presented. The conclusions and recommendations of the thesis are introduced. Theses consist of: 89 p. text without appendixes, 90 pictures, 17 tables, 44 bibliographical entries.

Page generated in 0.0927 seconds