• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 286
 • 181
 • 151
 • 91
 • 42
 • 30
 • 13
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • Tagged with
 • 938
 • 233
 • 222
 • 157
 • 135
 • 97
 • 96
 • 87
 • 85
 • 80
 • 65
 • 64
 • 63
 • 61
 • 60
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Prostitution : ett samhällsproblem

Vishaj, Violeta, Issa, Claudia January 2015 (has links)
Syfte Syftet med denna studie är att få en förståelse för vad som motiverar kvinnor till att ta sig in i prostitution. Dessutom vill vi ta reda anledningarna till varför de har valt att sig ut ur prostitution samt hur de har gått tillväga. Frågeställningar Vilka är de bakomliggande faktorerna till att kvinnorna valde att prostituerar sig? Hur gick kvinnorna tillväga för att ta sig ur prostitutionen och vad var orsaken till deras uppbrott? Metod Denna studie har utgått från den kvalitativa metoden i form av semistrukturerade intervjuer då vi vill få en djupare förståelse kring respondenternas uppfattning, åsikter och erfarenheter kring prostitution. Teori Studien baseras på tre olika teorier, sociala band, idealtyper samt exitprocessen. Slutsatser En av studiens frågeställningar var att ta reda på de bakomliggande faktorerna till varför unga tjejer väljer att prostituera sig. Slutsatsen visar att unga tjejer som väljer att prostituera sig beror på att individen har haft svår uppväxt, separerade föräldrar, ekonomiska behov samt svag självkänsla. Den andra frågeställningen var att ta reda på hur kvinnorna gick tillväga för att ta sig ur prostitutionen och vad orsaken till deras utbrott var. Det vi kom fram till är att en stark relation till omgivningen har en stor del av deras uppbrott ur prostitutionen. Stöd från terapi har också haft en betydelse för de före detta prostituerade då de lyckats ta sig ut ur sexhandeln med hjälp av terapi.
2

Prostitution - våld eller arbete ? : en analys av två sätt att betrakta legaliseringsfrågan

Silfverstolpe, Christina January 2002 (has links)
No description available.
3

Prostitution - våld eller arbete ? : en analys av två sätt att betrakta legaliseringsfrågan

Silfverstolpe, Christina January 2002 (has links)
No description available.
4

Prostitution in der römischen Antike /

Stumpp, Bettina Eva. January 1900 (has links)
Texte remanié de: Diss.--Tübingen--Historische Fakultät--Universität Tübingen, 1996. Titre de soutenance : Mulier quaesturia - eine sozialgeschichtliche Untersuchung zur Prostitution in alten Rom. / Bibliogr. p. 386-426. Index.
5

Shapeshifting prostitution and the problem of harm : a discourse analysis of media reportage of prostitution law reform in New Zealand in 2003 : a thesis submitted to AUT University New Zealand in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Health Science, 2008.

Barrington, Jane. January 2008 (has links)
Thesis (MHSc--Health Science) -- AUT University, 2008. / Includes bibliographical references. Also held in print ( vii, 162 leaves : ill. ; 30 cm.) in the Archive at the City Campus (T 344.930544 BAR)
6

Not your typical "pretty woman" factors associated with prostitution /

Goodlin, Wendi Elizabeth. January 2008 (has links)
Thesis (Ph.D.)--Bowling Green State University, 2008. / Document formatted into pages; contains xii, 130 p. Includes bibliographical references.
7

Die Prostitution im geltenden und zukünftigen Strafrecht : Zugleich ein Beitrag zur Bestimmung der Grenzen staatlicher Strafbefugnis /

Arleff, Wilfried Peter. January 1900 (has links)
Thesis (doctoral)--Universität zu Köln.
8

The regulation of commercialized vice an analysis of the transition from segregation to repression in the United States,

Mayer, Joseph, January 1900 (has links)
Thesis (Ph. D.)--Columbia University, 1922. / Cover title. Vita. Bibliography: p. 51-54.
9

Taiwan chang ji wen ti zhi yan jiu

Lü, Yingmin. January 1900 (has links)
Thesis (M.A.)--Zhong yang jing guan xue xiao jing zheng yan jiu suo. / Cover title. Also issued in print.
10

Der frauenhandel und seine bekämpfung nach geltendem und zukünftigem reichsstrafrecht

Leue, Reinhold. January 1913 (has links)
Inaug.-Diss.--Rostock.

Page generated in 0.1107 seconds