• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Správa architektury orientované na služby

Kasal, Jindřich January 2008 (has links)
Architektura orientovaná na služby, je přístupem k budování flexibilní a agilní architektury aplikací, která bude schopna v krátkém čase a s nižšími náklady reagovat na změny požadované ze strany businessu. Aby však organizace skutečně v SOA získala zdroj konkurenční výhody, je třeba zaměřit se kromě aplikací a architektury i na jejich správu a řízení IT se zohledněním specifik, které SOA do této oblasti přináší. Mezi hlavní podmínky efektivního provozu SOA patří optimální implementace procesů, organizační opatření a nástroje pro správu a monitoring architektury, aplikací a podpůrné infrastruktury. Předmětem této práce je poskytnutí celkového pohledu právě na roli procesů a nástrojů pro správu architektury orientované na služby a modelový příklad řízení SOA v telekomunikační firmě.

Page generated in 0.0952 seconds