• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 7966
 • 5850
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 13819
 • 13819
 • 13819
 • 13819
 • 636
 • 554
 • 476
 • 437
 • 341
 • 330
 • 324
 • 289
 • 278
 • 265
 • 255
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Solceller på Kungliga Slottets i Stockholm tak : En symbolisk vägledning till hållbar utveckling

Berendt, Gustaf January 2017 (has links)
A study has been conducted to determine whether it is possible to install solar panels on the roof of the Royal Palace of Stockholm. Simulations have been performed using physical models of the motion of the sun in Stockholm, solar panel angular dependence and atmospheric effects. Moreover, interviews with representatives from involved parties and gathering of market data have been conducted in order to understand what economical, antiquarian, legal, political and technical obstacles may be encountered and what is required for the installation of solar panels. Results show that a maximized solar plant on the roof of the Royal Palace of Stockholm, covering a total area of 4470 square meters would generate 500 MWh electricity annually. The electricity could be used to reduce the energy cost of operation leading to a decrease in electricity cost of approximately 675 000 SEK annually. An investment of 8 000 000 SEK is required according to market prices. Results indicate there are solutions to the antiquarian, legal, political and technical obstacles.
2

Kategorisering och kvantifiering av ärenden för att optimera samt lokalisera tidsåtgång för SAP-supportgruppen på ABB Robotics.

Brännström, Elin, Eric, Pettersson January 2017 (has links)
I detta projekt har en undersökning relaterad till tidsåtgång för inkommande ärenden gjorts inom SAP-supportgruppen på ABB Robotics i Västerås. Syftet med studien har varit att skapa ett verktyg i form av en algoritm som estimerar tidsåtgången för inkommande ärenden. Genom intervjuer med SAP-supportgruppen samt tillgång till en databas med historiska ärenden kunde olika kategoriseringar och parametrar sättas upp. Varje ärende ansågs dels ha en återkommande tid som inte antogs variera beroende på ärendetyp, men även en varierande del som består av det beredningsarbete som SAP-supportgruppen utför. För kvantifiering av beredningsarbetet behandlades tre olika metoder. Det bästa resultatet erhölls då beredningsarbetet kvantifierades med hänsyn till antal beredningsnivåer. Kvantifiering då hänsyn togs till arbete per beredningsnivå stämde dåligt överens med de uppskattade tiderna. Denna kvantifiering innehåller huruvida mest information och bör vara den som utvecklas vidare. Anledningen till det försämrade resultatet anses bero på felaktigheter i modellen samt noggrannheten i det historiska underlaget. Studien har visat att kvantifiering och kategorisering av ärenden är möjligt men problematiskt. Vidare implementation och förändring i modellen av algoritmen kommer göra det möjligt att i fortsättningen estimera tid för inkommande ärenden.
3

Utvecklingen av P-counter : Från idé till prototyp

Vassberg, Gustav, Sundbäck, Hannes January 2017 (has links)
The central theme of this thesis is the product development process. The main focus of the project has been on the initial stages of this process. It depicts the systematic and methodical approach which is essential in order to produce a prototype from a simple idea. The main goal has been to produce a prototype and then test its performance and properties in a comprehensive field study. The data and experiences gained from this study are then to be used as a foundation for the next steps in the product development process. It is the goal of this thesis to also produce a conclusive suggestion for an improved concept. A visit to a urinoir is often an unpleasant experience. Men miss a motivating factor to urinate correctly and upheld the hygiene in public toilets, sometimes with disastrous results. In combination with alcohol this behaviour often spiral out of control. The aftermath is disgusting for users and cleaners alike. The goal for the product is to redefine what a visit to a urinoir is all about. The product in itself consists of a small unit which is equipped with a display and sensor. The unit is then placed in the bottom of the urinoir. When users urinate on its surface a time-based points system activates and shown on the display. The theory is to motivate a better behaviour with providing a fun experience for users. The direct effect of this will lead to improved hygiene and less cleaning. Scientific and well recognised methodologies in product development and project management has served as the foundation for the process as a whole. In the beginning a detailed planning phase was carried out which provided a stable ground for the project. In the next face a comprehensive pre-study was conducted. The goal was to provide the upcoming stages of the process with invaluable information which in turn would simplify the concept development immensely. In the concept development phase a specification of requirements was developed. A brainstorming session compiled ideas and suggestions into three final concepts. The concepts were then evaluated from a set of criteria based in the specification of requirements. A final concept was selected and designed with the help of SolidWorks. A 3Dprinter then produced a prototype which was tested and improved until the specifications of requirements was fulfilled. In the final phase a field study was executed which resulted in some unsatisfactory complications. One of the two tests were sabotaged completely and the other test experienced some major wreckage. Despite this a substantial amount valuable information and experience was acquired. Through the information gained a systematic and scientific analysis was conducted which resulted identifying several important factors regarding both the product and market opportunities. The main aspects which needed improvement was: general design and information regarding the purpose of the product and a construction which improved sealing, positioning and hydrodynamic properties.
4

Modulkonstruktion för bullerplank i komposit : Ett projekt i samarbete med Kompositspecialisten

Westberg, Mitchell January 2013 (has links)
Detta projekt var ett produktutvecklingsprojekt utfört som examensarbete vid Karlstads universitet för högskoleingenjörsprogrammet innovation & design. Projektet startade genom ett uppdrag erhållet från Kompositspecialisten, belägna på Örsholmen i Karlstad. Syftet med uppdraget var att skapa ett modulbaserat bullerplank i komposit. Vilken skulle sänka ljudvolymen i områden där bullernivån kan uppfattas som hög. Plankets materialkonstruktion skulle vara av så kallad sandwichkonstruktion. Projektet följde produktutvecklingsprocessen med designprocessen som fokus. Materialsammansättningen för ytmaterialet i projekt var polyester och glasfiber. Detta kombinerades i sandwichkonstruktionen med en kärna som bestod av polystyren, två material som tidigare ej gått att sammanfoga men som nu genom ett nytt lösningsmedel tillåter detta. Det material som valts för ytskiktet av sandwichkonstruktionen erbjuder stor möjlighet till att variera utformningen av ytan. Skivans konstruktion har absorberande egenskaper medan ytformen har reflekterande egenskaper, dessa parametrar bidrar till en minskad ljudvolym. Problematiken bakom utvecklandet av ett modulbaserat bullerplank bestående av skivor var svårigheten att utveckla koncept vilken följde vägens variation i horisontal- och/eller vertikalled. Detta skulle sedan dimensioneras efter de krav som ställts av trafikverket gällande vind- och snölaster. Målet var att utifrån produktutvecklingsprocessen presentera en effektiv, modulbaserad lösning för dämpning av utomhusbuller samt innefatta en metod för enkel montering. Vid utvecklandet av produkten skulle fokus ligga på designprocessen. Arbetet resulterade i ett koncept med funktioner som möjliggjorde anpassning av bullerplanket efter vägens kurvatur och dess olika geologiska variationer. Konstruktionen av konceptet underlättar även uppsättningen för montören, detta genom att minimera antalet moment i monteringsprocessen. Vilket i sin tur innebar mindre slitskador i form av belastningsskador på operatören. / This assignment was a product development project conducted as a Bachelor of Science thesis, at Karlstad University for the Innovation & design engineering program. The project started in cooperation with Kompositspecialisten, located at Örsholmen in Karlstad. The aim was to create a modular noise barrier made in composite. Which would reduce noise in areas where noise may be perceived as high. The barrier construction would be of a so-called sandwich construction. The project followed the product development process with the design process as the focus. The material composition of the surface material in the project was polyester and fiberglass. This was combined in a sandwich construction with a core consisting of polystyrene, two materials which until now was uncombinable, but because of the new solvent in the polyester became possible. The material chosen for the surface layer of the sandwich construction provides great opportunities to vary the design of the surface. The composite construction has absorbent properties while the surface shape has reflective properties, these parameters contribute to a reduced noise volume. The problem behind the development of a modular noise barrier with composite sheets was the difficulty of developing a concept, which is able to adapt regardless of the variation in the horizontal and/or vertical course. This product would then be sized according to the requirements set by Trafikverket regarding wind and snow loads. The goal was to follow the product development process to presents an efficient modular solution to abate the outdoor noise and to include a method favouring easy assembly. The design process was the focus throughout the project. The work resulted in a concept with features that enabled the adaptation of the noise barrier to the road curvature and its geological variations. The construction of the concept also facilitates the assembly for the fitter, this by minimizing the number of steps in the assembly process. Which in turn meant less wear damage in form of repetitive strain injury to the operator.
5

Characterization of Natural Peruvian Dyes on Dye-Sensitized Solar Cells

Torpner, Jessie, Boman, Elvira January 2017 (has links)
No description available.
6

Village Electrification by the help of Solar Energy

Gupta, Shikhar January 2017 (has links)
No description available.
7

Model-based Evaluation of Fall Detection Systems

Strasser, Rafaela January 2017 (has links)
Preventing human falls is an essential part of healthcare. Nowadays there is a strong interest in human falling detection systems. Recent publications use different cameras and sensor combination to detect falls. Unfortunately, the comparison and evaluation of different systems remains challenging. This master thesis proposes that the evaluation of falling detection systems can be effectively done through a virtual environment. Therefore, the transition between normal and falling behaviour is modelled kinematically. For modelling the virtual environment, data is obtained through a motion capture system. The system uses reflecting markers for joint detection. Thus, the position and rotation of body segments can be analysed. The thesis concludes that the models of the lower body are accurate. The upper body shows discrepancies compared to the motion capture data. The discrepancies accrue due to different movements betweenthe participants while capturing the same falling type.
8

Kommunikationen mellan två olika PLC:er med hjälp av trådlösa fältbussar

Ho, Alice January 2017 (has links)
Trådlös teknologi betyder mycket för det flesta människor eftersom dess förmåga att leverera tjänster på platser utan kabeldragning behövs som överföring av röst/video eller internetåtkomst. Inom industrin har den trådlösa tekniken väckt intresse då man tillämpar tekniken till t.ex. förarlösa truckar och bärbara operatörspaneler. Det är också ett alternativ för fabriksautomatisering, distribuerad kontrollsystem, bilsystemoch andra typer av inbyggda nätverkssystem. Anledning till detta är för ökad rörlighet, minskade antal kablar, risker för att kablar går sönder minskar samt minskade installations kostnader som är viktiga fördelar. Examensarbetet har gått ut på att implementera trådlösa fältbussar på Siemens styrsystem med PROFINET som användargränssnitt. En undersökning har gjort för att ta reda på den snabbaste cykeltiden, hastigheten och räckvidden utan att kommunikationen drabbas på plattformen samt ta reda på vad PROFIsafe är. En komponent som heter key-plug w780 iFeatures behövs till accesspunkten i utbildningsplattformen som är en licens och öppnar upp extra funktioner i den lokala webbservern som t.ex. överföringshastigheten. För implementeringen av PROFIsafe måste man vara medlem i PROFIBUS för att komma åt nödvändiga filer eller att man köper ett utvecklingspaket från en återförsäljare. Eftersom överföringshastigheten och implementering av PROFIsafe kommer att bli kostnader samt att tiden inte skulle räcka till blev denna del teoristudier istället. Utförandet av arbetet undersöktes på Högskolan i Gävle där all utrustning fanns. Tillvägagångssättet för att kunna utföra programmeringen kommer från en utbildingspärm som heter Sitrain utbildningscenter Simatic S7-1200 System som jag kunde läsa och lära mig grunderna i systemet samt ytterligare information har hämtats. Syftet med rapporten är att trådbundna fältbussar är det som används mest idag och därför var engagemanget för trådlösa fältbussar ett intressant ämne ifall man skulle vilja överväga detta mer i framtiden. Resultatet av arbetet är att man kan få snabba cykeltider med trådlösa fältbussar och att det finns en stor skillnad på räckvidden på olika frekvensband både horisontellt och vertikalt. Det teoretiska resultatet på överföringshastigheten är att man kan förvänta sig att 5GHz är snabbare än 2.4GHz frekvensbandet och att PROFIsafe kan implementeras på PROFINET. / Wireless technology means a lot for most people because its ability to deliver services in places without wiring is needed as voice / video transfer or internet access. In industry, wireless technology has attracted interest when applying technology to e.g. automated guided vehicles and portable operator panels. It is also an option for factory automation, distributed control systems, automotive systems and other types of embedded network systems. The reason for this is to increase mobility, reduce the number of cables, and the risk of cables breaking down and reducing installation costs, which are important benefits. The thesis has been about implementing wireless field buses on Siemens control system with PROFINET as a user interface. An investigation has made to find out the fastest cycle time, speed and reach without compromising communication on the platform and finding out what PROFIsafe is. A component called key-plug w780 iFeatures is needed for the access point in the platform, which is a license that opens up additional features of the local web server such as data transmission rate. For the implementation of PROFIsafe, you must be a member of PROFIBUS to access the necessary files or to purchase a development package from a reseller. Because the data transmission rate and implementation of PROFIsafe will be costs and that the time will not be enough, this part will become theoretical studies instead. The work was carried out at the University of Gävle where all the equipment was available. The approach to implementing the program comes from a training pamphlet called the Sitrain Training Center Simatic S7-1200 System that I could read and learn the basics of the system and additional information has been retrieved. The purpose of the report is that wired field buses are the ones most used today and therefore the commitment to wireless field buses was an interesting subject if you would like to consider this more in the future. The result of the work is that you can have fast cycle times with wireless field buses and that there is a big difference in the range of different frequency bands, both horizontally and vertically. The theoretical result of the transmission rate is that you can expect 5GHz to be faster than the 2.4GHz frequency band and that PROFIsafe can be implemented on PROFINET.
9

Detection of and Prevention from Sybil Attacks in Internet of Things - a literature review

Barbu, Filimon January 2016 (has links)
No description available.
10

MeDoc : En smartare medicindosa

Andreasson Persson, Rasmus, Ejesson, Johanna January 2017 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1262 seconds