• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 211
 • 108
 • Tagged with
 • 319
 • 319
 • 319
 • 319
 • 123
 • 99
 • 71
 • 51
 • 49
 • 48
 • 46
 • 46
 • 42
 • 39
 • 35
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Framtagning av metod för analys av livslängdsdata / Application of Reliability Engineering

Adle, Tobias January 2017 (has links)
Husqvarna AB has as of today an extensive research and development department.This department serves to control the active product as well as the upcoming ones.The way that is done is through two different sets of tests. The first one being a longterm endurance test with aimed to unveil the durability of a product. Second and finalsort of test is a more one dimensional one. The aim is to determine different specificunits of interest like for example Newton (N). Today the R&D department has a great knowledge within normal distributed data andsomewhat less when it comes to the opposite, so called none normal distributed data.When endurance is of interest the likelihood of that to be of the latter sort is morecommon than not. For now no complete method has been appointed to make iteasier to process a situation of this kind. Studying ever unique case individually, bylooking at the data, has been the way to go. This causes an inconsistency in theanalysis and makes it purely based on which individual that has done it. Lastly it mayalso, unintentionally, ignore the large picture of how a product has progressed. To solve these problems this thesis work was put together to propose and conduct amethod. To form this method was an ongoing process throughout the whole thesisperiod. Ideas and thoughts were put forward to be reviewed and discussed. After aseries of tweaks to steer it towards the overall goal the method was finalized. Themethod that was put forward was firmly tested. Also a wide laboration in what themethod actually meant was done. The result was a method to be applied on none normal distributed data. This methodhas three parts. The first being the report where everything is embraced. The secondpart is a short manual for an operator to use. Last part is an example where themethod is put to use.
2

Process Maturity : A Component of Process Management

Dahlin, Gunnar January 2017 (has links)
To be able to meet an increased competition through for instance globalization, and shorter product lifecycles, focus on performance control is central for organizations, where for instance processes and stakeholder orientation are central when continuously improving the operation of the organization. The purpose of this thesis is to contribute to the knowledge of how process maturity can be linked to process management. The following research questions have been formulated:  How does process theories relate to the integration of management systems?  How are process theories used within the field of process maturity? Which are the key elements in a process maturity model? Regarding the first research question a literature review was conducted in order to find out how organizations are working with integration of management systems. The main focus of this study was how integration of management systems relates to processes and stakeholder involvement. Secondly a literature review has been conducted on the concept of process maturity. The main aim was to find maturity models focusing on processes and process management, examine the structure of the maturity models used and explore how process management is described within different maturity models. Thirdly a conceptual model for measuring process maturity has been constructed. The content of this model has mainly been based on findings from the literature review conducted on articles on process maturity as well as a literature review of Process Management literature.
3

Bättre och bättre dag för dag : Införande av kvalitetsledningssystem och hållbar förändringsledning i offentlig verksamhet. / Better and better day by day

Uneram, Cecilia January 2019 (has links)
Förändringskrafter såsom klimatförändringar, ny teknik, globalisering, demografi och värderingar skapar utmaningar för den kommunala verksamheten i Sverige. Krav på förbättring och effektivisering av offentlig verksamhet ökar ständigt och kvalitetsfokus blir allt viktigare. Offensiv kvalitetsutveckling med principer, arbetssätt och verktyg som hjälper organisationer att ge kundtillfredsställelse i en snabbt föränderlig värld behöver genomföras. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur ett kvalitetsledningsarbete i en offentlig förvaltning kan utföras och Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kinda kommun i södra Östergötland har varit föremål för fallstudien. I januari 2018 införde kommunen en ny organisation och Samhällsbyggnadsförvaltningen var den förvaltning som genomgick störst förändring då flera förvaltningar slogs samman till en gemensam. När verksamheten drog igång uppdagades brister och behov och det blev tydligt att rutiner som behövdes för den nya organisationen saknades. Det ansågs prioriterat att börja arbetet med att införa ett kvalitetsledningssystem som främjar utveckling inom områdena struktur, kultur och systematik och som dessutom integrerar hållbar utveckling. Uppsatsarbetet inleddes med en teoristudie och skapande av ett teoretiskt ramverk som bygger på en generell förbättringsprocess med input, förändringsprocess och output. Ramverket innehåller bland annat teorier om modellen PESTLE, Maslows behovstrappa, hållbar utveckling, Hörnstensmodellen, Total Quality Management/Offensiv kvalitetsutveckling, transaktionellt och situationsanpassat ledarskap, PAV-modellen, förändringsprocesser enligt Janssen, Lewin, Kotter, med flera samt organisationskultur och lärande organisation. Fallstudien genomfördes med hjälp av intervjuer, observationer, enkät och work-shops. Djupintervjuer genomfördes för att erhålla kunskap om hållbar förändringsledning och teleintervjuer och internetsökningar gav tips om arbetssätt, verktyg och införande. Analysen gjordes genom att resultatet applicerades och sorterades med utgångspunkt från indelningen i det teoretiska ramverket. Resultatet visar att vikten av ett engagerat ledarskap inte nog kan poängteras och behov av att skapa en känsla av angelägenhet, genom att säkerställa en tydlig bild över förbättringsbehov, är stor. Införandet av ett kvalitetsledningssystem är en förändringsprocess där nuläget och förbättringsbehov behöver kartläggas för att därefter ta fram en förändringsstrategi. Verksamheten behöver bestämma sig för vilka principer som ska ingå i deras ledningssystem och vilka arbetssätt och verktyg som ska stödja principerna. Hållbarhetsprinciperna bör integreras i kvalitetsledningssystemet för att säkerställa en hållbar kvalitetsutveckling. Det finns ett värde i att ha en n-stegsmodell att hålla sig till och få stöd av genom förändringsarbetet. En införandemodell föreslås där det inledningsvis handlar om att skapa strukturer och system. För att underlätta benchmarking och kunskapsuppbyggnad är det en fördel att bli medlem i SIQ (Swedish Institute for Quality) och delta i deras nätverk för att få stöd och hjälp. Att skapa en kvalitetskultur tar tid och det krävs uthållighet, ständigt lärande av misstag och ett kontinuerligt förbättringsarbete. / Drivers for change like climate change, new technology, globalisation, demographyand values create challenges for public sector and municipalities in Sweden. Demandsfor improvement and making the public sector more efficient increase. Focus onquality becomes more and more important. Total Quality Management (TQM) withvalues, techniques and tools need to be implemented to support organisations withcustomer satisfaction in a fast changing world. The aim of this bachelor thesis is to explore how a quality management system inpublic sector can be designed. The Civil Services Department (Samhällsbyggnadsförvaltningen) in Kinda Municipality in Sweden has been in focus inthis case study. In January 2018 a new organisation was introduced, and the Civil Services Department was the department that was subject to the biggest changes when several departments were merged. When the work started in the new form several deficiencies and needs became apparent and it became clear that the new organisation lacked necessary routines. Introducing TQM became a priority in orderto promote development in structure, culture and systematics as well as integrating sustainable development. The research was initiated by conducting a theory study and creating a theoretical framework based on a general improvement process with input, change process andoutput. The framework contains theories of the PESTLE model, Maslows, sustainable development, The cornerstone model, TQM, transactional and situation based leadership, The PAV-model, change processes according to Janssen, Lewin, Kotter amongst others, as well as culture of organisations and learning organisations. The case study was carried out through interviews, observations, a survey and workshops. In depth interviews were conducted in order to obtain knowledge ofsustainable change management and telephone interviews as well as internet researchsuggested techniques, tools and implementation. The analysis was made by applying the result and sorted based on the theoretical framework. The result from the case study shows that the importance of management commitment cannot be stressed enough. It is necessary to create a sense of urgency by ensuring there is a clear picture of the need for change. The introduction of a quality management system is a change process where the present situation and the need for change need to be mapped out followed by the creation of a change strategy. It is necessary for the organisation to determine which principles to include in its management system and which techniques and tools to use to support the principles.The principles for sustainability should be integrated into the quality management system to ensure a sustainable quality development. There is a value to employ a n-step model for support and guidance throughout the change process. Anintroduction model is suggested in which the initial phase requires the creation ofstructure and systems. Membership in SIQ makes it easier to benchmark and shareknowledge and to participate in their network to receive support and aid. Creating aculture of quality takes time and requires perseverance, constant learning from mistakes and continuous improvement.
4

Geometriska avvikelser på skär, för skärande bearbetning.

Cavallin, Petter, Samuelsson, Joakim January 2017 (has links)
The quality of a product is an important factorto establish and preserve a sustainable market- and business position in theglobal business environment. Measuring techniques and quality management has astrong correlation. To ensure the functionality of a product, there are needsto measure the product towards specific limitations. Mathematical modeling is away of visualizing a process capability, and its parameters. Sandvik Coromantin Gimo are producing different types of face milling cutters. The company hasa hypothesis about one of its carbide inserts, and its geometrical specificationlimits. The hypothesis is that different geometrical deviations affect themilling cuts edges in different ways, when it is applied and installed in themilling cutter body. The purpose is to develop a mathematical model, which canshow what changes affects the most, which will lead to less waste in theproduction process, by predicting the actual position of the cut in the millingcutter body. The method is based on relevant literature in the main areas ofmeasuring methods and its techniques and statistics. This theory, incombination with the method, is a profound base in the development of themathematical model, and analysis of the cuts. The geometrical deviations weremeasured by using three different measuring methods. This had to be done in orderto verify the mathematical model and its theoretical output, and then compareit to the actual measured data. The result of the study was the development ofa mathematical model, and the analysis of 4000 individual measurements. Theconclusion of the analysis is that certain geometrical deviations are affectingthe position of the milling cuts edges more than others. By using themathematical model, the simulation output will show a theoretical value of themilling cuts geometry, and make it possible to predict the milling cutsdimensional deviation. The mathematical model is validated, based on three mainfactors. These are Gauge Repeatability and Reproducibility, statisticalevaluation, and the development of the mathematical model itself. There are manyparameters affecting the milling cuts geometry, and the mathematical modelshould not be used as the only source of verifying the cut, but rather as acomplementary tool that makes a qualified prediction.
5

Analys inför maskininvestering hos ArcelorMittal Construction Sverige AB : Förbättringsmöjlighet med en ny rullformningsmaskin / Analysis prior to machine investment at ArcelorMittal Construction Sweden AB : Improvement possibilities with a new roll forming machine

Sandin, Viktor January 2017 (has links)
Denna rapport behandlar hur ett införskaffande av en ny rullformningsmaskin skulle kunna påverka produktionen på ArcelorMittal Construction Sverige AB i Karlstad. Detta är ett examensarbete för högskoleingenjör i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet under våren år 2017. Planerna i dagsläget är att ersätta tre av de nuvarande maskinerna med en ny effektivare maskin som klarar av att tillverka de valda maskinernas olika profiler. Den nya maskinen kan mycket snabbt byta profil från en till en annan. Det tar ca en minut att genomföra ett verktygsbyte med den nya maskinen jämfört med ca 90 minuter i dagsläget för en av de gamla maskinerna. För att med större säkerhet få reda på nuvarande ställtider genomfördes SMED som är en metod för att reducera ställtider. Arbetet med att reducera ställtiderna visar att med en bättre planering innan stället så kan ställtiden reduceras från 90 minuter till 83 minuter. Det stora problemet som var gemensamt för alla maskinerna i dagsläget var allt kringarbete som måste utföras, speciellt var det den manuella emballeringen som var den riktiga flaskhalsen i produktionen. Emballeringen utförs av samma operatör som kör maskinen och måste därför med jämna mellanrum avbryta körningen för att få tid att emballera produkten så att de kan placeras i färdigvarulagret för utleverans. Med den nya maskinen är det planerat att ha en helautomatisk emballering för att öka den tid som maskinen är produktiv.  De nuvarande maskinerna har tillsammans under 2017 producerat plåt med en total verklig hastighet av 10,84 [m/min]. Den nya maskinen måste därför ha en minsta verkliga hastighet på 10,84 [m/min]. Beräkningar av nuvarande genomsnittliga orderstorlekar visar att den nya maskinen klarar minst av att producera med en verklig hastighet på 15,2 [m/min]. Detta medför att den nya maskinen klarar av att ersätta de nuvarande med en god marginal. Den verkliga beräknade hastigheten för den nya maskinen baserat på att coilbyte och profilbyte utförs mellan varje körning, vilket inte är fallet i dagsläget utan flera ordrar med samma form och råmaterial oftast körs efter varandra. Den nya maskinen medför en förbättring på minst 40 % i verklig hastighet. ArcelorMittal Construction Sverige AB har i dagsläget ett relativt stort råvarulager för att de snabbt ska kunna leverera den produkt som kunden beställer. Produkter går att få i nästan vilken färg som helst och i flera olika tjocklekar vilket medför att många olika produkter finns i råvarulagret. Fokuset i värdeflödesanalysen har därför varit på en av de mer frekventa råvarorna som passerar genom fabriken. För denna produkt fanns för nuvarande ett lager på 900 ton vilket är en buffert på ca 60 dagar. Då råvaruleveranser kommer dagligen så kan man minska råvarulagret till en buffert på istället 20 dagar och därmed minska det bundna kapitalet som är investerat i dessa råvaror.
6

Öka kundnöjdheten - minska felaktiga leveranser : En fallstudie över leveranssäkerheten vid ABB Machines i Västerås

Strömberg, Evelina January 2018 (has links)
Leveranssäkerhet är en avgörande faktor för att tillgodose kunder och deras behov. Det handlar om att rätt produkt levereras i rätt förpackning i rätt tid efter kundens godkännande. ABB Machines i Västerås levererar växelströmsmaskiner till kunder i projektform. Projektformen skapar förutsättningar för stor kundanpassning vilket i sin tur ställer krav på flexibilitet och resurser som kan användas mångsidigt. Hanteringen av utleveransprocessens som ska färdigställa projekten genom att komplettera maskinerna med montage- och sidokollin anses inte vara optimal. Detta har lett till högre omkostnader och flertalet omarbeten för att kunna leverera och tillgodose kunderna och deras behov. Detta examensarbete inom kvalitetsutveckling på Luleå tekniska universitet genomförs med syfte att identifiera vilka faktorer som påverkar leveranssäkerheten och hur utleveransprocessen ska hanteras för att öka leveranssäkerheten. Huvudfokuset är att identifiera hur processen ska hanteras för att förenklas och säkerställas. För att nå dit utvärderas och analyseras utleveransprocessen utifrån de tre teoriområdena; standardisering, visualisering och kvalitetssäkring. Studien genomfördes som en fallstudie på ABB Machines i Västerås. Genom observationer och intervjuer samlas relevant data in för att skapa en bild över hur arbetet går till och vilka problem som uppkommer i processen. Detta för att skapa möjlighet till att identifiera områden med förbättringsmöjligheter. Resultat av studien visar att ABB Machines inte har använt sig av de tre fokusområdena standardisering, visualisering och kvalitetssäkring i lika stor omfattning som det finns möjligheter till. Inom flertalet områden i processen finns möjlighet till både utveckling av redn införda arbetssätt samt implementering av nya sätt att genomföra moment, sprida information samt kvalitetssäkra moment. Rekommendationerna har ett övergripande fokus där flera olika delar av utleveransprocessen behandlas. Rekommendationerna är uppdelade på kort-, medellång-, och långsikt. Denna fördelning genererar enklare rekommendationer som kan implementeras direkt samt rekommendationer med behov av anpassning för att på längre sikt kunna bidra till en förbättring i processen. Enligt den analys som har genomförts av utleveransprocessen är slutsatsen att ABB Machines har möjligheter att förenkla och effektivisera moment i flödet. Det kommer också generera möjligheter till att på ett enklare sätt kunna säkerställa leveranserna till slutkund.
7

Säkerställning av mätprocessers tillförlitlighet : En fallstudie på Volvo Group Trucks Operations / Ensuring the reliability of measurement process

Ljung, Marcus, Staf Vadin, Adam January 2018 (has links)
Quality insurance is an important part of a manufacturing company in order to achieve and maintain its competitiveness. To measure how the company’s processes are performing, it is necessary to have reliable measurement data. Reliability of measurement data is naturally a crucial and important factor for a company to deliver the right quality to its customers. Without confidence in the measurement data, there is a potential risk that the customers end up with defective products if the measurement results are misinterpreted. This thesis project has been conducted at Volvo GTO in Skövde at the crankshaft manufacturing department. Volvo GTO wants to understand how well their manufacturing process of crankshaft performs by assigning a capability value. One of the requirements for obtaining a reliable capability value is that the measurement system is reliable. Volvo suspects that they do not have a reliable measuring system for measuring the roundness of bearing surfaces on a crankshaft. To clearly identify the problems of the measurement system, several possible causes of errors were identified and then analyzed deeper. These possible causes have attempted to be disproved and the errors which couldn’t be disproven may be a possible cause of error. The result of this thesis project shows that the company doesn’t meet the requirements to perform reliable measurements with such small tolerances. The main cause of the uncertainty in the measurement process is the external factors, such as the measuring environment. This report also includes recommendations on how the company can eliminate the measurement uncertainties to get a more reliable measurement process. / För att ett tillverkande företag ska kunna uppnå och bibehålla sin konkurrenskraft är kvalitetssäkring en viktig del av verksamheten. För att kunna uppmäta hur företagets processer presterar är det nödvändigt att företaget har tillförlitlig mätdata. Tillförlitlighet till mätdata är av naturliga skäl en avgörande och viktig faktor för att ett företag ska leverera rätt kvalitet till sina kunder. Utan tillit till mätdatan finns det en potentiell risk att defekta produkter hamnar hos kunden genom att tolka mätresultatet felaktigt.   Detta examensarbete har utförts på Volvo Group Trucks Operations (GTO) i Skövde på vevaxels-avdelningen. Volvo GTO vill förstå hur väl deras tillverkningsprocess av vevaxlar presterar genom ett duglighetstal. Ett av kraven för att få ett pålitligt duglighetstal är att mätsystemet är tillförlitligt. Volvo anser idag att de inte har ett tillförlitligt mätsystem vid rundhetsmätning av vevaxlar. För att tydligare kartlägga de problem som idag finns med mätsystemet så identifierades ett antal felmöjligheter som analyserades djupare. Dessa felmöjligheter har försökts att motbevisas och de som inte har kunnat motbevisas kan vara en möjlig felorsak. Resultatet uppvisar att det finns brister i de grundförutsättningar som krävs för att en tillförlitlig mätning skall kunna utföras. I arbetets gång är det tydligt att det främst är de yttre faktorerna som skapar en osäkerhet i mätprocessen. Rapporten avslutas med en rekommendation kring hur företaget kan eliminera mätosäkerheten för att få en tillförlitligare mätprocess.
8

Continuous improvements of complex technical systems : aspects of stakeholder requirements and system functions

Söderholm, Peter January 2003 (has links)
In today's society we are all strongly dependent on correct functions of technical systems. These systems tend to increase in both complexity and criticality, at the same time as they often have a rather long life. During this long life the stakeholders' requirements on the functions of the systems change. In order to maintain a high level of stakeholder satisfaction organisations responsible for the system have to respond to the changes through system development and continuous improvements. When the technical system is both complex and critical it is even more important that the work with continuous improvements is done in a systemic and systematic way. This is because a modification may result in unwanted side effects and a small change in one part of the system may have a major negative impact on many other parts of the system, and also have far reaching decisive consequences. The purpose of this thesis is to explore and describe how an organisation can work with continuous improvements of complex technical system functions in the context of changing stakeholder requirements, in order to increase stakeholder satisfaction with a reduced amount of resources. To fulfil the stated purpose a case study supported by a literature study has been made. The case study focused on a modern combat aircraft, which is considered as a highly complex and safety critical system with stringent requirements on low life cycle cost. The result of the study may be described in two parts. The first part is a theoretical management framework that combines aspects of Quality Management, Requirements Management, and Health Management. The framework describes on a conceptual level how the work with continuous improvements may be enhanced through synergism achieved by the combination. The second part, which is based on both theoretical and empirical findings, is a model intended to support the work with continuous improvements. The model includes a number of combined and adapted methodologies and tools that enable traceability between stakeholder requirements and the critical system functions that should be covered by tools that support Condition Monitoring, Diagnostics, and Prognostics.
9

Environmental management systems : policy implementation and environmental effects

Zobel, Thomas January 2005 (has links)
Corporate environmental management is becoming less driven by regulatory compliance and more driven by corporate strategy. In order to gain competitive advantage, systematically assure regulatory compliance and develop more efficient operations an increasing number of organisation adopt the environmental management system (EMS) tool. Ever since the introduction of the EMS standard ISO 14001 in 1996, the effects of EMSs has been evaluated. Using meta-evaluation, the existing evidence on environmental effects of EMS is in this thesis evaluated. The reviewed studies are not consistent regarding benefits of EMS and it is therefore not possible to generally suggest a causal linkage between EMS implementation and improved environmental performance. Another meta-study in this thesis focused on the influence of different organisation characteristics on environmental effects of EMS. The results indicate that benefits of EMS seem to be inert of the drivers for adoption and the cultural setting. Large organisations as well as smaller ones benefit from EMS, but for different reasons. EMS appears to be a functional tool in the industrial sector but also in service organisations with complex environmental impact. EMS has the disadvantage that it is developed with larger organisations in mind. A common approach used by small and medium-sized organisations to facilitate the implementation of EMSs is joint EMS and group certification. Through a case study, it was found that the approach, despite a few short cuts, is effective for small and micro-sized companies in achieving ISO 14001 certification as fast and cost effective as possible. The identification and assessment of environmental aspects and the implementation of environmental policy through objectives, targets and programmes are in this thesis characterised by the use of two multiple-case studies. It is concluded that the implementation of environmental policy is strictly controlled by specifications in EMS standards. Some organisations are forced to design their environmental policy implementation in a way that is not suited for their type of organisation. Many organisations find it hard to measure their environmental goals and to set long-term or medium- long-term time periods for their goals. In addition, the organisations do not involve their employees to a very great extent in this policy implementation. Six problematic elements when identifying and assessing environmental aspects have been identified: definition of environmental aspects, update of aspects, aggregation of aspects, exclusion of business considerations in the assessment, employee and stakeholder participation, competence levels of people involved in the process. In addition, inadequacies exist regarding the reproducibility of the methods used for identification and assessment of environmental aspects. In order to improve the reproducibility, an approach to a new method is suggested which is based on life cycle analysis (LCA) methodology. / Organisationers miljöarbete drivs mindre och mindre av lagkrav och mer och mer av deras övergripande strategi. För att kunna vinna marknadsfördelar, systematiskt uppfylla lagkrav och utveckla mer effektiva processer, väljer ett ökande antal organisationer att införa miljöledningssystem (MLS). Ända sedan introduktionen av miljöledningsstandarden ISO 14001 har studier utförts för att utvärdera effekterna av MLS. Med hjälp av en meta-studie har existerande data gällande miljöeffekter av MLS utvärderats i denna avhandling. En granskning av tidigare studier visar att det inte är möjligt att fastställa ett causalt samband mellan införandet av MLS och förbättrad miljöprestanda. En andra meta-studie i denna avhandling har fokuserat på påverkan av olika organisationsfaktorer på miljöeffekterna av MLS. Resultaten visar att nyttan av MLS verkar vara oberoende av drivkrafterna för införande av MLS och den kulturella miljön. Både större och mindre organisationer verkar ha nytta av MLS, men av olika anledningar. MLS verkar vara ett fungerande verktyg i den industriella sektorn men även i serviceorganisationer med komplex miljöpåverkan. MLS är främst utvecklat för större organisationer. Ett vanligt angreppssätt för att underlätta införandet av MLS i små och medelstora organisationer är gruppcertifiering. En fallstudie visar att gruppcertifiering, trots en del genvägar, är ett effektivt sätt för små- och mikroföretag att införa MLS. Identifiering och värdering av miljöaspekter samt nedbrytning av miljöpolicy genom övergripande mål, detaljerade mål och förbättringsprogram har karakteriserats genom två multipla fallstudier. Studierna visar att nedbrytningen av miljöpolicy är strikt styrd av kraven i MLS-standarder. En del organisationer tvingas att utforma nedbrytningen av miljöpolicyn på ett sätt som inte är lämpat för dem. Många organisationer har svårt att mäta sina miljömål och att fastställa medellånga och långa tidsperioder för målen. Organisationerna verkar inte involvera sin anställda i särskilt stor omfattning vid nedbrytning av miljöpolicyn. Sex problematiska delmoments när miljöaspekter identifieras och värderas har identifierats; definition av miljöaspekt, uppdatering av miljöaspekter, gruppering av miljöaspekter, uteslutande av affärskriterier vid värdering av miljöaspekter, involvering av anställda och intressenter och kompetensnivåerna hos dem som utför arbetet. Dessutom finns brister i reproducerbarheten i rutinerna för identifiering och värdering av miljöaspekterna. Som ett försökt att förbättra reproducerbarheten har riktlinjer för en ny metod tagits fram. Metoden är baserad på livscykelanalys (LCA). / Godkänd; 2005; 20061001 (ysko)
10

Quality improvements in forest products industry : classification of biological materials with inherent variations

Grönlund, Ulla January 1995 (has links)
Classifying logs and boards has an essential economic impact on the forest products industry. In contrast to other process industries the sawmills do not try to homogenize the raw material, but instead try to utilize the inherent properties of every single log and board in the best way. The aim of this thesis is to improve the quality control and decrease the costs for poor quality by introducing new methods to measure and describe the raw material. The work is focused on the grading procedures, and thereby 1) analyzing the relevance of the current classification systems and investigating the characteristics that are the most important ones in today´s grading procedures; 2) evaluating models developed to detect interior defects in logs automatically, giving suggestions for improvements; 3) suggesting ideas and methods for a classification system for tomorrow. The investigation comprises partly about 1100 Scots pine (Pinus silvetris) logs harvested on 16 randomly selected stands in Sweden and graded both by graders and by an automatic equipment; partly around 600 pine logs from permanent sample plots in Sweden and scanned by a CT-scanner (Computed tomography). The predictability between the grade of a log and its boards is very low, around 20%. Repeated investigations show that two graders assess the same grade on about 50% of the logs and boards, i.e., they judge the properties equally. The results also emphasize that the current manual classification systems are not in concordance with the customer´s demand and the natural variations in the material cannot be handled in an efficient way by current grading rules and transformed by human beings. The CT-scanner is used to measure the interior properties (defects) of a log. The validation of the methods and models shows that when the accuracy is improved for small knots, the models identify a knot with an accuray of +/- 5 mm. An embryo to a property index, PI, that gives an individual description of the inherent properties of logs and boards, is given. Based on customer-orientation and various strategies for describing log properties, a clustering procedure can be evaluated in order to form and describe appropriate classes (clusters, grades). Then, by an allocation rule with the function for assessing a grade, every single log or board can be automatically classified into one group. / Godkänd; 1995; 20070428 (ysko)

Page generated in 0.1337 seconds