• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Lietuvos sausumos transporto infrastruktūros prioritetinės plėtros investicijų pagrįstumo metodinis vertinimas / Substantiation of investments into development of the prioritized overland transport infrastructure in lithuania

Labanauskas, Gintautas 09 April 2010 (has links)
Disertacijoje tiriamas investicijų į Lietuvos sausumos transporto infrastruktūros prioritetinę plėtrą pagrįstumas. Pagrindiniai tyrimų objektai yra: Lietuvos transporto sektorius, logistikos centrų ir transporto terminalų vieta Lietuvos transporto bei verslo sistemoje, jų ekonominė įtaka verslui. Šie objektai yra svarbūs tiek socialiniu, tiek ekonominiu aspektais, nes išvystyta, patraukli vežėjams transporto infrastruktūra padidina tranzitinius krovinių srautus, skatina vystymąsi eilės šakinių ūkio subjektų. Todėl disertacijoje tiriant logistikos centrų ir transporto terminalų reikšmę ir poveikį verslui ir Lietuvos ūkio plėtrai formuojamos teorinės ekonominės logistikos centrų ir transporto terminalų bei jų jungiamųjų grandžių plėtros prielaidos ir metodiniai sprendimai. Darbo tikslas: Disertaciniame darbe tyrimo tikslas yra ištirti hipotetinę naujų transporto grandžių ir terminalų reikšmę bei poveikį verslui, suformuluojant teorines ekonominės prioritetinės infrastruktūros ir tarpterminalinių vežimų plėtros prielaidas bei metodinius sprendimus. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijos disertacijos tema sąrašai ir priedas. Įvadiniame skyriuje analizuojami šalies ir užsienio mokslininkų požiūriai į tiriamą problemą, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, pristatomos autoriaus publikacijos, patei¬kiama disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojamas užsienio... [toliau žr. visą tekstą] / This dissertation is analysing validity of investments into development of the land transport infrastructure in Lithuania. The fol-lowing main subjects have been researched: transport sector in Lithuania, the place of prioritized logistic centres and transport terminals within the transport and business system, the effect of them on business economy. These subjects influences both, social and economic aspects since a well-developed transport infrastructure being attractive for carriers may increase the flows of transit cargoes but also start stimulating development of different objects of economy. Therefore, by analysing the effects and influences of logistic centres and transport terminals on business and economy development in Lithuania, in this dissertation I have formulated some theory based economic assumptions and methodic solutions towards the development of logistic centers and transport terminals as well as their connecting chains. The objective of the research: to analyse the significance and influence of new transport chains on both, business and economical development of Lithuania as well as enunciation of theory based economic assumptions and methodical solutions for the development of prioritized infrastructures and transport terminals. The work comprises introduction, three chapters, result summary, bibliography, and refers to the author‘s publications on the dissertation topic as well as annexes. The introduction, refers to different attitudes of national... [to full text]
2

Substantiation of investments into development of the prioritized overland transport infrastructure in Lithuania / Lietuvos sausumos transporto infrastruktūros prioritetinės plėtros investicijų pagrįstumo metodinis vertinimas

Labanauskas, Gintautas 08 July 2010 (has links)
During the last several years till the beginning of the global financial crisis Lithuania’s economy was rapidly growing as per high percentage of GDP, growing sales and profitability of the industrial sector. These indicators speak about Lithuanian industry and different business areas being capable of adjus- ting to the complicated international market environment. Important factors leading to a faster and stable growth of the country’s economy are implementa- tion of modern technologies, renovation of companies, introduction of new operation processes as well as expeditious investment possibilities and commu- nication system effective functioning. Nowadays continuously intensifying processes of economic, social and political globalization necessitate foundation of large transport companies and integration of the existing transport systems of different countries into one glo- bal system thus forming international transport corridors that ensure faster mo- vement of vehicle flows (as well as material goods, i. e. cargoes) between diffe- rent countries, the entire process being based on application of modern logistic know-how for cargo carriage. Integration of Lithuania’s transport network into a common European transport system would be a good opportunity to attract additional transit flows and to warehouse cargoes in the logistic centres or terminals, at the same time creating rational transit transport policy and implementing one of the main principles of the... [to full text] / Disertacijoje tiriamas investicijų į Lietuvos sausumos transporto infrastruktūros prioritetinę plėtrą pagrįstumas. Pagrindiniai tyrimų objektai yra: Lietuvos transporto sektorius, logistikos centrų ir transporto terminalų vieta Lietuvos transporto bei verslo sistemoje, jų ekonominė įtaka verslui. Šie objektai yra svarbūs tiek socialiniu, tiek ekonominiu aspektais, nes išvystyta, patraukli vežėjams transporto infrastruktūra padidina tranzitinius krovinių srautus, skatina vystymąsi eilės šakinių ūkio subjektų. Todėl disertacijoje tiriant logistikos centrų ir transporto terminalų reikšmę ir poveikį verslui ir Lietuvos ūkio plėtrai formuojamos teorinės ekonominės logistikos centrų ir transporto terminalų bei jų jungiamųjų grandžių plėtros prielaidos ir metodiniai sprendimai. Darbo tikslas: Disertaciniame darbe tyrimo tikslas yra ištirti hipotetinę naujų transporto grandžių ir terminalų reikšmę bei poveikį verslui, suformuluojant teorines ekonominės prioritetinės infrastruktūros ir tarpterminalinių vežimų plėtros prielaidas bei metodinius sprendimus. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijos disertacijos tema sąrašai ir priedas. Įvadiniame skyriuje analizuojami šalies ir užsienio mokslininkų požiūriai į tiriamą problemą, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, pristatomos autoriaus publikacijos, patei¬kiama disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojamas užsienio... [toliau žr. visą tekstą]

Page generated in 0.1127 seconds