• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Reusable Method for Behavioural Regulation of Executing Real-time Embedded Systems / Återanvändbar metod för beteendereglering av inbyggda realtidssystem

de Roos, Victoria January 2015 (has links)
Traditionally, real-time applications have been executed within an isolatedembedded system, but this is becoming outdated. These systems are growing andbecoming larger, more distributed and complex, and are often closely integratedwith the external structure. The ability to dynamically adapt and regulate thesesort of systems during runtime is an increasingly desired feature. It can increaseits lifespan and save costs in the form of both money and time. This thesisproposes a method to perform this dynamic adaptation and regulation with theconcept of computational reflection. The method is conformed to support theconstrained and varied environment faced when working with distributedembedded real-time systems. A prototype framework of the method has beenrealized in the programming language C++. This framework is lightweight anduses a minimum amount of dependencies. By including this framework into anexisting program and registering variables into the framework, the variables gainreflective properties. These properties are dynamic regulation and limited selfawareness.Lastly, the framework has been evaluated regarding its computationalload and memory consumption. This, in order to show how much extra strainthis sort of method would inflict on an existing system. The results show that,relative the functionality it provides, the strain is low in most of the cases.However, in a hard real-time environment this might not be a viable solution. / Traditionellt har realtidsapplikationer körts inom ett isolerat inbyggt system,men detta har blivit ett föråldrat synsätt. Dessa system växer och blir allt större,mer distribuerade och komplexa, och är ofta nära integrerad med den yttrestrukturen. Förmågan att dynamiskt anpassa sig och reglera denna typ av systemunder drift är en allt mer önskad egenskap. Det kan öka dess livslängd och sparakostnader i form av både pengar och tid. Denna examensrapport föreslår enmetod för att utföra denna dynamiska anpassning och reglering med hjälp avkonceptet kring computational reflection. Metoden är anpassad för att stödja denansträngda och varierad miljö man möter när man arbetar med distribueradeinbyggda realtidssystem. Ett prototyp ramverk för metoden har skapats iprogrammeringsspråket C++. Detta ramverk är lättviktigt och använder ettminimalt antal beroenden. Genom att inkludera detta ramverk i ett befintligtprogram och registrera variabler till ramverket så får variablerna reflektivaegenskaper. Dessa egenskaper är bland annat dynamisk reglering och enbegränsad självkännedom. Slutligen har ramverket utvärderats genom att testadess beräkningslast och minnesförbrukning. Detta, för att visa hur mycket extrapåfrestning denna typ av metod skulle orsaka i ett befintligt system. Resultatenvisar att, relativt dess funktionalitet, så är belastning låg i de flesta av fallen.Men i en hård-realtidsmiljö så är detta antagligen inte en hållbar lösning.

Page generated in 0.0903 seconds