• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • No language data
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Faktore wat handelsmerklojaliteit ten opsigte van sigarette beïnvloed

Van Aswegen, Johannes David 22 August 2012 (has links)
M.Comm. / Gegewe die agtergrond en probleemstelling van die studie, kan die doelwitte van die studie sons volg gefonnuleer word: Die eerste doel van die studie is om te bepaal of handelsmerklojaliteit wat sigarette betref, nog by verbruikers bestaan en 'n rol speel by die keuse van 'n handelsmerk. Die tweede doel met die studie is om te bepaal watter faktore die verbruiker se keuse van 'n spesifieke handelsmerk van sigarette beInvloed, dit wil se watter faktore beInvloed handelsmerklojaliteit. Wat die faktore betref, sal daar hoofsaaklik gekonsentreer word op die invloed van die elemente van die bemarkingsmengsel, naamlik: Produk ; Prys ; Distribusie ; Bemarkingskommunikasie. Met hierdie studie sal dus gepoog word om 'n bydrae te lewer tot die verbreding van die bestaande kennis oor handelsmerklojaliteit en die rol daarvan vir geslaagde sigaretbemarking.

Page generated in 0.072 seconds