• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Positionsbestämning av radiosändare med kägelsnittsmetoden.

Hedström, Joakim January 2007 (has links)
<p>Vid Positionsbestämning av radiosändare med TDOA(Time Difference Of Arrival) är det traditionella sättet att låta varje uppmätt tidsskillnad definiera en hyperbelgren på vilken sändaren befinner sig. Skärningspunkten mellan två eller fler hyperbelgrenar ger sändarens position.</p><p>Målet med examensarbetet är att identifiera möjliga sändarpositioner och detektera mångtydigheter. Problemet har lösts med kägelsnittsmetoden som låter tre mottagares positioner och deras uppmätta tidsskillnader definiera ett kägelsnitt där sändarens position är i en av dess fokuspunkter.</p>
2

Positionsbestämning av radiosändare med kägelsnittsmetoden.

Hedström, Joakim January 2007 (has links)
Vid Positionsbestämning av radiosändare med TDOA(Time Difference Of Arrival) är det traditionella sättet att låta varje uppmätt tidsskillnad definiera en hyperbelgren på vilken sändaren befinner sig. Skärningspunkten mellan två eller fler hyperbelgrenar ger sändarens position. Målet med examensarbetet är att identifiera möjliga sändarpositioner och detektera mångtydigheter. Problemet har lösts med kägelsnittsmetoden som låter tre mottagares positioner och deras uppmätta tidsskillnader definiera ett kägelsnitt där sändarens position är i en av dess fokuspunkter.

Page generated in 0.0737 seconds